NOTISER 297    Hallands juristförening sammanträdde d. 26 febr. varvid presidenten Joël Laurin höll föredrag över ämnet »Vilka uppgifter har 1951 års rättegångskommitté?» och d. 3 okt., då advokaten Karl Axel Vinge talade om kvarstadsinstitutet. Vid ordinarie årssammanträde d. 13 dec. konstituerades styrelsen sålunda: borgmästaren Erik Bendz, ordf., landssekr. Robert Magnusson, v. ordf., adv. Karl Hillgård, häradshövdingen Henning Nitelius, adv. Valfrid Granqvist, kassaförv., och rådmannen Å. Svensson, sekr. och klubbmästare, med landsfogden Nils Eklund och taxeringsintendenten Arvid Wenker som suppl. Föreningen räknar 64 medlemmar.

 

    Göteborgs juristklubb har under 1952 haft fyra sammanträden. Vid sammanträdena ha hållits föredrag, d. 8 febr. av prof. Vilhelm Lundstedt över ämnet »Finns det några rättsregler?», d. 1 april av prof. Folke Schmidt över ämnet »Principer för tolkning av avtal», d. 3 juni av skådespelaren Benkt-Åke Benktsson över ämnet »Uppträdandets konst och teknik» samt d. 27 nov. av docenten Bo Gerle över ämnet »De viktigaste indikationerna för beslut om sinnesundersökning i brottmål».
    D. 26—29 sept. hade klubben besök av ett 30-tal medlemmar i Juridisk Forening for Nordjylland. Vid sammankomst d. 27 sept. höll prof. Åke Petzäll föredrag över ämnet »Individen och samhället». I övrigt ägnades dagarna i huvudsak åt utflykter i och kring Göteborg.
    Till styrelse valdes vid sammanträdet d. 27 nov. adv. Tage Zetterlöf, ordf., rådmannen Gösta Wilkens, v. ordf., hovrättsassesorn Gudmund Ernulf, sekr., assessorn F. A. Hammar, kassaförv., assessorn Sven Lampers, bibl., och adv. Kaj Bergström, sexmästare. — Antalet medlemmar i klubben uppgick vid årsskiftet till 383.

 

    Sjuhäradsbygdens juristförening höll ord. årsmöte d. 30 maj 1952. Till styrelse för det kommande verksamhetsåret valdes rådmannen Allan Källoff, Borås, ordf., adv. Albert Nilsson, Ulricehamn, v. ordf., samt kronokamreraren Elis Winnermark och adv. Erik Hedlund och Göran Linnander, samtliga i Borås, med assessorn Bengt Lindeblad och stadsfiskalen Robert Clémentz, Borås, som suppl.
    Vid årsmötet höll hovrättspresidenten Joël Laurin ett föredrag över ämnet »Några reflexioner för dagen kring rättegångsbalken», som följdes av diskussion. Extra möte hölls d. 4 dec. 1952, varvid stadsfiskalen Robert Clémentz talade om en del straffprocessuella spörsmål, som äro föremål för överväganden inom 1951 års rättegångskommitté. — Föreningen har under året haft 48 medlemmar.

 

    Jönköpings juridiska förening hade 1952 sitt årsmöte d. 5 april. Därvid höll justitierådet Gunnar Dahlman föredrag över ämnet »Något om arbetsdomstolen och dess praxis i mål om arbetstagares avskedande». Föreningens årliga bal ägde rum d. 25 okt. i Jönköping med omkring 65 deltagare. — Föreningens styrelse har utgjorts av presidenten Joël Laurin, ordf., häradshövdingen Erik Ekstedt, v. ordf., rådmannen Emanuel Edlund, kassaförv., lagmannen Ove Lundin, landssekr. Åke Sylwan, adv. Hans Sundström och e. o. hovrättsassessorn Thord Granger med häradshövdingen Frithjof Folkard von Scherling, landsfogden Bertil Ankar och adv. Olof Wiedel som suppl. Som sekr. har under året fungerat e. o. hovrättsassessorn Bertil Olsén. Antalet medlemmar uppgår till omkr. 140.