STEPHAN HURWITZ. Respekt for mennesket. Kriminalistiske kronikker og foredrag. Kbhvn. Gad. 1951. 251 s.

 

    Den föreliggande samlingen av artiklar och föredrag har tillkommit vid olika tillfällen under efterkrigsåren och skänker därigenom läsaren ett slags repetitionskurs över de skakande händelser som världen genomgått, sedda ur den rättslärdes synpunkt, likaväl som över de kriminalpolitiska strömningarna under senare tid. I sistberörda hänseende har förf. så att säga försett sig själv med stoff till den sammanhängande framställningen av samma ämne i första häftet av sin handbok i kriminalrätt. De på sin tid högaktuella artiklarna om de kontinentala krigsförbrytelserna samt om den danska rättsuppgörelsen äro fortfarande av stort intresse ur både politisk-historisk och rättslig synpunkt. Redogörelsen för vissa uppmärksammade kriminalgåtor är också en tankeväckande läsning. Samlingen rekommenderas varmt till svenska jurister, som säkerligen komma att ryckas med av Hurwitz' eleganta framställningskonst och humanitära patos.

I. A.

 

H. P. MACMILLAN. A Man of Law's Tale. The Reminiscences of the Rt. Hon. Lord Macmillan. London 1952. Macmillan. 379 s. 21 sh.

 

    Lord Macmillan, som avled 1952 kort innan hans memoarer utkommo av trycket, var Lord of Appeal från 1930 till 1947. I likhet med andra engelska domare verkade han som advokat till bortåt 60-årsåldern. Han sysslade därvid främst med den lukrativa gren av engelsk advokatverksamhet, som består i att vid muntlig förhandling inför parlamentsutskott företräda sökanden i koncessionsärenden. Som advokat skapade han sig en sådan förmögenhet att han vid ett tillfälle — för att inte lida intrång i sina semesterplaner — ansåg sig böra avböja ett uppdrag, för vilket klienten erbjöd honom ett arvode av 6 000 guineas.

 

394 LITTERATURNOTISER    I memoarerna berättar förf. om sina uppväxtår i Skottland, sina erfarenheter som advokat, domare och ofta anlitad ordförande i utredningskommittéer samt om sina korta gästspel i regeringen, första gången som Lord  Advocate of Scotland i en labourministär och andra gången som informationsminister i den konservativa regering, som fungerade i början av andra världskriget. Boken, som även innehåller en redogörelse för en del av de mål, med vilka förf. tagit befattning, avslutas med ett par kapitel om hans utländska resor, därvid han bl. a. skildrar sina intryck från ett besök i vårt land år 1937.

T. M.