Deutsche Rechtsprechung. Entscheidungsauszüge und Aufsatzhinweise für die juristische Praxis. Utg. GÜNTER FEUERHAKE. Deutsche Rechtsprechung-Verlag, Hamburg. Utsändes högst 18 gånger om året. Pris för varje försändelse DM 5,00.

 

    Tysklands juridiska litteratur och domstolspraxis har blivit så vidlyftig, splittrad och oöverskådlig att även den tyske juristen behöver hjälpmedel för att orientera sig på rättsområden som icke höra till den dagliga arbetssfären. Deutsche Rechtsprechung (DRsp), som i s. k. lösblad-form utkommer sedan 1948 och innehåller koncentrerade utdrag ur åttio tidskrifter och rättsfallsamlingar, gör här en utmärkt tjänst och utgör en snabb och mycket pålitlig vägledning i den tyska rättsutvecklingens labyrint.

G. S.

 

Informacion juridica. Ministerio de justica. Comisión de Legislación Extranjera. Madrid. Pren.pris 50 pesetas.
ENRIQUE WRETMAN. Spanien. Under medverkan av SIGRUN HULTIN. Sthm 1953. Natur och Kultur. 246 s. Kr. 13,50, inb. 16,50.

 

    Det är numera rätt vanligt att justitiedepartementen utveckla en stor aktivitet också som utgivare av periodiska publikationer. Justitiedepartementet i Madrid utger bl. a. en månatlig tidskrift som den kallar Informacion juridica. Varje häfte brukar omfatta drygt 100 s. Någon gång använder justitieministern den som sitt språkrör för att rätta till något befarat missförstånd utrikes rörande spanska förhållanden eller för andra uttalanden, men i det väsentliga är tidskriften av rent objektiv informativ karaktär. Som sådan är den mycket mångsidig. Den behandlar juridikens alla grenar. Dess redogörelser för rent spanska rättsliga angelägenheter äro vida färre än dess internationella översikter. Den iberoamerikanska, otroligt rikt flödande juridiken tar givetvis ett betydande utrymme, men även kanonisk, romersk, anglosachsisk, nordisk och östeuropeisk rätt behandlas liksom också legislationer som förefalla oss mera exotiska men med vilka spansk rätt har såväl gamla som nära förbindelser såsom arabiska och ostasiatiska m. m. Litteraturrecensioner äro mera sällsynta, men man har på avdelningen Extranjero en mycket innehållsrik Revista de revistas, där viktigare artiklar ur ett par hundra juridiska tidskrifter från världens alla hörn, däribland SvJT (citeras tyvärr S.J.) och TSA, bli omnämnda.
    Den som önskar studera rättslivet i Spanien bör ha god hjälp av en resehandbok som nyligen kom på red:s bord. Författaren lär vara en äkta spanjor och boken, som givetvis inte speciellt behandlar juridiska ting (jfr dock notiser s. 148 och 149 om två processer), är otroligt intressant och innehållsrik och förefaller synnerligen vederhäftig. Några felaktiga uppgif

 

LITTERATURNOTISER 395ter — att Villagarcía skulle ha 224 000 inv. medan rätta siffran är c:a 1/10 därav, att Escorial skulle ha börjat byggas 1463 i stället för 1563 och en datering s. 166 — äro rena tryckfel; däremot får väl den medarbetande svenska författarinnan lastas för att ordet kommersiell genomgående stavas med bara ett »m» (s. 118, 125, 222; jfr spanska comercial, som kanske vilselett).

B. L.