446 NOTISER    Sveriges Juristförbund har enligt sin vid fullmäktigmöte i Göteborg d. 2 och 3 maj 1953 framlagda verksamhetsberättelse för år 1952 haft ett ovanligt händelserikt år. Framför allt präglades verksamheten av den konflikt som SACO, till vilken juristförbundet är anslutet, i början av året nödgades varsla för att hävda de statsanställda akademikernas löner. För de yngre juristerna var arbetsmarknaden ganska kärv. Ett icke obetydligt antal fick tidvis gå utan anställning. Förbundets medlemsantal vid utgången av år 1952 var 4 531.
    Vid fullmäktigmötet utsågs till ledamöter i förbundsstyrelsen för tiden till fullmäktigmötet år 1955: rev.sekr. Carl Svennegård, Sthm, ordf., stadsfiskalen Lennart Asplund, Sthm, 1:e vice ordf., prof. Per Stjernquist, Lund, 2:e vice ordf., stadsfogden Gillis Björck, Lund, biträdande taxeringsintendenten Bengt Bohman, Härnösand, tingsnotarien Per-Axel Brommesson, Sthm, stadssekr. Henrik Eklund, Norrköping, lagmannen Olof Engqvist, Jönköping, jur. kand. Sören Falkman, Uppsala, byrådir. Arne Forsström, Sthm, hovrättsassessorn Per-Erik Fürst, Sthm, advokaten Ragnar Hedén, Göteborg, direktören Sven-Ivar Ivarsson, Sthm, direktörsassistenten Gunnar Leo, Sthm, borgmästaren Olof Rylander, Västerås, förste byråsekr. Folke Råberg, Sthm, och länsassessorn Carl-Gustaf Wennberg, Luleå. Till suppl. valdes länsassessorn Erik Axelson, Göteborg, stadsfiskalen Robert Clémentz, Borås, assessorn Carl Olof Jönsson, Malmö, och jur. stud. Sven-Erik Åkesson, Lund.
    D. 3 maj inleddes med ett livligt uppskattat föredrag av f. d. landshövdingen Malte Jacobsson om »Missanpassade individer i sociologisk belysning». I anslutning till föredraget, som åtföljdes av diskussion, höll prof. John Elmgren ett intresseväckande anförande, vari han bland annat berörde frågan om narkoanalysen och dess användning.
    Mötesförhandlingarna fortsattes därpå samma dag med förbundsangelägenheter av skilda slag, däribland vissa frågor om ändringar i förbundets stadgar.

P.-E. F.

 

    Föreningen Sveriges auditörer har under 1952 hållit sammanträde i samband med en av chefen för försvarsstaben anordnad sammankomst med auditörerna.
    Föreningens styrelse utgöres av auditörerna Allan Wirgin, Sthm, ordf., Ernst Hallenberg, Falun, v. ordf., Knut Ljungberg, Sthm, sekr. och kassaförv., samt Thorsten Gislander, Uddevalla, och Gösta Wilkens, Göteborg. Styrelsesuppl. äro auditörerna Titus Linnell, Sthm, och Sture Borgquist, Linköping. — Antalet medlemmar är 52.

 

    Utländska gästföreläsare. Den världsberömde företrädaren för »die reine Rechtslehre» och ledaren för den s. k. Wien-skolan inom den allmänna rättsläran prof. Hans Kelsen, numera i Genéve, har under våren 1953 gästat Sverige. Under sitt besök här föreläste Kelsen vid Lunds universitet och vid Stockholms högskola resp. d. 18 och d. 23 mars över ämnet »What is Justice?», varjämte han vid dessa lärosäten resp. d. 19 och d. 24 mars ledde seminarieövningar över ämnet »War, Peace Treaties, and Neutrality under the Charter of the United Nations». Vid Uppsala universitet föreläste Kelsen därefter d. 25 mars om »Kausalität und Zurechnung. Grundlagen der sozialen Wissenschaften».
    Professorn i Chicago Max Rheinstein (jfr SvJT 1951 s. 797) har på gemensam inbjudan av juridiska falkulteten i Uppsala och Stockholms högskolas stats- och rättsvetenskapliga falkultet hållit två seminarier över ämne »The

 

NOTISER 447Judicial Method in The United States», det ena d. 16 april 1953 i Uppsala och det andra d. 20 april i Stockholm. Därefter har Rheinstein d. 23 och d. 24 april vid Lunds universitet lett två seminarier över samma ämne.
    Vid Stockholms högskola har slutligen professorn vid universitetet i Louvain Georges van Hecke d. 28 april 1953 föreläst om »The Basic Problems of private International Law in the Benelux Draft».

H. T.