Tore Alméns minnesfond. Styrelsen för fonden höll ordinarie årssammanträde d. 14 mars 1953. Av därvid föreliggande revisionsberättelse framgår, att fondens nettoavkastning under 1952 utgjort 6 439:20 och att tillgångarna, som vid 1951 års slut uppgingo till 172 566:11 (se SvJT 1952 s. 493), vid utgången av 1952 stigit till 177 505:31. Av detta belopp redovisas på obligationers konto 49 970:—, på aktiers konto 62 790:50, på utlämnade låns konto (inteckningslån) 60 000:— och på checkräknings konto 4 744:81. Tillgångarna fördela sig med 132 729:62 på grundfonden och 44 775:69 på dispositionsfonden. Av dispositionsfondens medel äro 30 000: — sedan 1949 reserverade för anordnande av en juriststämma i Sverige.
    Revisionen av 1952 års förvaltning gav icke anledning till anmärkning.
 

T. N.

 

    Birger Ekebergs fond. Under år 1952 har till fonden överlämnats 11 378:—. I räntor och aktieutdelningar har influtit 1 601:27. Omkostnaderna för fonden uppgå till 40:15. Fondens kapitalbehållning d. 31 dec. 1952 utgjorde 35 353:75.

 

    Nytt justitieråd. K. M:t har 5 juni 1953 till justitieråd fr. o. m. 1 juli 1953 utnämnt statssekreterareni justitiedepartementet Sven Edling.
    Justitierådet Edling är född i Sthm 9 dec. 1908, blev student i Kristianstad 1927 och jur. kand. vid universitetet i Lund 1931. Efter tingssittning i Gärds och Albo härads domsaga tjänstgjorde han i Svea hovrätt, där han blev assessor 1943. Han utnämndes till hovrättsråd i hovrätten för Nedre Norrland 1947. Under 1941—42 var han sekreterare i riksdagens andra lagutskott. Efter sakkunniguppdrag i justitiedepartementet blev han lagbyråchef där 1946 samt statssekreterare 1949. Han har deltagit i flera offentliga utredningar, bl. a. i ärvdabalkssakkunniga 1945—49. Hans senaste uppdrag gällde ordförandeskapet i inseminationsutredningen, jfr ovan s. 432 ff. Han har också varit svensk representant, tillika svensk sekr., i den s. k. Nul-kommittén (för nordiskt samarbete inom lagstiftningen).

 

    Högsta domstolen. K. M:t har
    22 maj 1953 beviljat ordf. på avd. i HD justitierådet Hilding Forssman avsked från justitierådsämbetet med utgången av juni 1953;
    s. d. förordnat justitierådet Erik Lind att fr. o. m. 1 juli 1953 under sin återstående tjänstetid vara ordf. på avd. i HD.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    5 juni 1953 förordnat byråchefen för lagärenden i dep., hovrättsrådet i hovrätten för Övre Norrland Björn Kjellin samt hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Otto Petrén att fr. o. m. 1 juli 1953 vara statssekreterare resp. byråchef för lagärenden i dep.

 

448 PERSONALNOTISER    Chefen för justitiedepartementet har
    22 maj 1953 förordnat rektorn vid KTH prof. Ragnar Woxén att upptaga förhandlingar med organisationer på fastighetsmarknaden för genomförande av en behovsprövning vid fördelningen av lediga bostadslägenheter;
    s. d. förordnat assessorn i Svea hovrätt Hans-Fredrik Ringdén att ss sekr. biträda dels Woxén vid ovannämnda förhandlingar dels ock den inom dep. tidigare tillkallade sakkunnige för översyn av bestämmelserna rörande preskription av fordran;
    den 3 juni 1953 förordnat landsantikvarien i Jönköpings län Gunnar Svahnström att fr. o. m. 11 maj 1953 t. v. vara sekr. i byggnadsminnesutredningen;
    5 juni 1953 förordnat förste läkaren vid Långholmens psykiatriska avd. Gunnar Wretblad att i avl. överläkaren Torsten Sondéns ställe räknat fr. o. m. 1 juni 1953 t. v. vara sakkunnig i säkerhetsanstaltsutredningen. Tillika har dep.chefen förordnat med. lic. Karl-Erik Törnquist att under tiden 1 juni — 31 aug. 1953 ss expert biträda utredningen.