Lagrådet har under 1952 avgivit utlåtanden över bl. a. följande lagförslag.
    Maj 29. Förslag till lag om ändring i 17 kap. HB. Föredragande: byråchefen G. T. Hedborg.
    Sept. 23. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 255 § sjölagen och till lag ang. ändrad lydelse av 4 § 5 mom. lagen d. 5 juni 1936 (nr 277) i anledning av Sveriges tillträde till 1924 års internationella konvention rörande konossement. Föredragande: t. f. lagbyråchefen S. Dennemark.
    Okt. 14. Förslag till lag ang. ändring i lagen d. 11 juni 1915 (nr 219) om avbetalningsköp, lag om ändring i utsökningslagen och lag om ändrad lydelse av 1 § lagen d. 30 juni 1916 (nr 312) ang. ansvarighet för skada i följd av automobiltrafik. Föredragande: lagbyråchefen Dennemark.
    Nov. 3. Förslag till lag om ändrad lydelse av 2 kap. 3 § och 4 kap. 3 § RB. Föredragande: hovrättsassessorn Otto Petrén.
    Nov. 11. Förslag till lag om rätt för Konungen att meddela tillfälliga bestämmelser ang. redovisning av försäkringsfond m. m. Föredragande: e. o. hovrättsassessorn Arne Brunnberg.
    Nov. 27. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 19 kap. 4 § lagen d. 18 juni 1926 (nr 326) om delning av jord å landet samt lag ang. ändrad lydelse av första st. lagen d. 27 febr. 1948 (nr 96) med särskilda bestämmelser om fastighetsbildning inom vissa områden av stad. Föredragande: hovrättsassessorn Otto Petrén. B. L.

 

    Ur Svensk Författningssamling 1952.

 

688. Naturskyddslag 21 nov. 1952.
689. Lag 21 nov. 1952 ang. ändring i lagen d. 12 maj 1917 (nr 189) om expropriation.
701. Lag 28 nov. 1952 ang. ändrad lydelse av 2 § 11 :o) och 16 :o) lagen d. 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt.
702. KK 5 dec. 1952 ang. beräknande av ränta för år 1953 å ogulden arvs-och kvarlåtenskapsskatt m. m.

B. L.