Ny justitiarius i Norges Høyesterett.
    Etter at høyesterettsjustitiarius Emil Stang tok avskjed ved oppnådd aldersgrense 22. september 1952, er fra samme tid som ny høyesterettsjustitiarius utnevnt høyesterettsdommer Sverre Grette.
    Den nye høyesterettsjustitiarius er født 31. mai 1888, ble student 1906, cand. jur. 1911, var deretter dommerfullmektig og advokatfullmektig m. v. og ble 1915 sekretær i Justisdepartementet hvor han ble byråsjef 1920. Han var konstituert som høyesterettsdommer i 1930, ble høyfjellsdommer 1931, høyesterettsdommer 1936, fratrådte som sine kolleger under den tyske okkupasjon og gjeninntrådte i stillingen ved frigjøringen i mai 1945. Han har siden 1927 vært censor og eksaminator ved universitetets juridiske embetseksamen, har i noen år vært medlem av Arbeidsretten og hatt andre offentlige verv. Han har blant annet deltatt i forskjellig nordisk lovsamarbeid. Siden 1948 har han vært formann i det norske lokalstyre for De Nordiske Juristmøter. J. T. B.

 

    Ny justisminister i Norge. Fra 20. december 1952 er Kai Knudsen utnevnt til statsråd og chef for Justis- och Politidepartementet (allerede fra 18. november konstituert inntil videre under statsråd Gundersens fravær ved De Forente Nasjoner).
    Statsråd Knudsen er født 25. juni 1903. Han tok examen artium 1922 og ble cand. jur. 1926. Han var 1928—1930 dommerfullmektig i Heddal sorenskriveri, og 1930—1943 advokatfullmektig og selvstendig praktiserende overrettssakfører i Notodden. 1943 flyttet han til Oslo, ble etter frigjøringen fra den tyske okkupasjon i 1945 dommer i landssviksaker i Telemark fylke og var samtidig konstituert som sorenskriver i Tinn og Heddal sorenskriveri, men blev allerede våren 1946 kontorchef hos riksmeglingsmannen (og samtidig meglingsmann), og blev 1948 statsministerens sekretær, hva han senere har vært. 1946—1950 var han medlem av det nordiske ekspertutvalg for samordning av lønnsstatistikken, likesom han har vært medlem av forskjellige andre komiteer og utvalg. I 1951 var han ni måneder socialattaché ved den norske ambassade i London for å studere arbeidsrett.

J. T. B.

 

    Den danske Dommerforening afholdt sit årsmøde den 10. og 11. oktober 1952 i København. Til formand genvalgtes civildommer Ringberg, Odense. På mødet talte afdelingsleder, dr. med. K. Henningsen om de nye blodtypesystemer og deres retslige anvendelse, og rektor, professor Ragnar Bergendal holdt foredrag om »Stigande brottslighet och straffrättsreformer i Sverige av i dag».

Hv.

 

    Internationella Akademin för rätts- och socialmedicin i Bryssel har till titulärledamöter, jämte ett antal svenska läkare, utsett bl. a. prof. Ragnar Bergendal och f. d. presidenten Karl Schlyter.

 

    Académie Internationale de Droit Comparé (generalsekreterare prof. E. Balogh, 16 rue des Fossés St. Jacques, Paris Ve) planerar en fjärde internationell kongress för jämförande rättsvetenskap, avsedd att hållas i Paris under tiden 1—7 aug. 1954. För kongressen finns en svensk nationalkommitté bestående av professorerna Vilhelm Lundstedt (ordf.), Seve Ljungman, Åke Malmström och Karl Olivecrona samt doc. Folke Dovring, Lund (sekr.).