Efterutbildningskurser för domstolsjurister. Justitiedepartementet har under hösten 1952 anordnat två kurser för att bereda vid domstolar verksamma jurister — domare, åklagare och advokater — tillfälle till efterutbildning huvudsakligen i kriminologiska och kriminalpolitiska frågor. Kurserna ha varit upplagda efter enahanda linjer som de kurser departementet anordnat under åren 1949—1951 (jfr SvJT 1950 s. 1016). Sålunda ha deltagarna, ett 60-tal i varje kurs, under åtta dagar genom föreläsningar, diskussioner och besök å anstalter haft möjlighet att teoretiskt och praktiskt studera de senaste årens utveckling och nyheter på ifrågavarande områden. Den ena kursen ägde rum i Stockholm d. 24 sept.—d. 1 okt. under ledning av statssekreteraren Sven Edling. Den andra avhölls i Lund d. 15—d. 22 okt. och leddes av borgmästaren Martin Lembke.
    På programmet för Stockholmskursen stod följande föreläsningar: prof. Ivar Agge: »Kriminologiens mål och medel»; prof. Ivar Strahl: »Utvecklingslinjer i straffrätten» och »Kriminalvård i frihet»; skyddskonsulenten Oscar Ahlborg: »Praktiska erfarenheter av skyddsarbetet»; överdirektören Hardy Göransson: »Kriminalvård»; prof. Gösta Rylander: »När äro rättspsykiatriskaundersökningar tillrådliga i brottmål och hur utföras de?»; direktören Olof Burman: »Alkoholism och nykterhetsvård»; överläkaren docenten Gunnar Lundquist: »Allmänna principer för behandlingen av psykiskt sjuka»; doktor Birger Sjödén: »Behandling i ungdomsvårdsskola»; direktören Gunnar Marnell: »Förvaring och internering, praktiska erfarenheter av förvaringsinstitutet»; doktor Inge von Hofsten: »Sinnessjukvården vid Håga sjukhus»; direktören Gunnar Thurén: »Ungdomsfängelse, metoder och resultat». En diskussion över ämnet »Experiment i kriminalvård» ägde rum sista kursdagen, varvid inledande föredrag hölls av byråchefen Torsten Eriksson.
    Besök avlades på ett flertal fängelser, sjukhus, skolor och andra anstalter, nämligen fångvårdsanstalterna å Långholmen och Hall, ungdomsanstalten i Uppsala, Rättspsykiatriska kliniken, Ulleråkers sjukhus, Håga sjukhus, Svartsjöanstalterna samt Lövsta skolhem och yrkesskola.
    Kursen i Lund hölls i universitetets hägn. Genom välvilligt tillmötesgående av universitetets rector magnificus prof. Ragnar Bergendal och den juridiska fakulteten hade fakultetens nyinvigda institution Juridicum ställts till kursdeltagarnas förfogande. Som förste föreläsare stod prof. Bergendal, vilken redogjorde för utvecklingslinjer i straffrätten. Vidare medverkade här såsom föreläsare prof. Agge, byråchefen August Åman, docenten Hjalmar Sjövall, direktören Thurén, överdirektören Göransson, skyddskonsulenten Ragnar Persson, överläkaren docenten Torsten Sondén, överläkaren docenten Bo Gerle och byråchefen Eriksson. Programmet upptog väsentligen samma ämnen som i Stockholm.
    Under kursen besöktes Hildero (fångvårdens nyinrättade öppna anstalt vid Landskrona), Ryagårdens yrkesskola, Östra Spångs skolhem, erkända alkoholistanstalten Björstorp, Godtemplarordens inackorderingshem i Malmö, ungdomsanstalten i Ystad, fångkolonien Tygelsjö, centralfängelset i Malmö och dess sinnessjukavdelning samt S :t Lars sjukhus. Under en av kursdagarna

 

NOTISER 61gjordes en utfärd till Danmark, varvid deltagarna fingo besöka psykopatanstalterna vid Herstedvester och det danska statsfängelset i Vridsløselille.
    Kurser av detta slag ha visat sig mycket givande och intresseväckande. Särskilt värdefull är enligt gjorda uttalanden den kontakt som under kursdagarna dels olika kategorier domstolsjurister få med varandra dels även skapas mellan domstolsjurister och anstaltschefer. Stor gästfrihet har visats av de städer, till vilka kurserna varit förlagda, liksom av Direktoratet for Fængselsvæsenet i København.
    Med hänsyn till det stora intresse som alltjämt föreligger för denna form av kursverksamhet kommer justitiedepartementet att anordna ytterligare kurser. Närmast planeras en under våren 1953.

O. Hg.