Svensk straffrätt inför tyskt forum. På inbjudan av universitetet i Heidelberg höll dr jur. Gerhard Simson d. 3 juli 1953 föredrag om »Die schwedische Strafgesetzgebung». Universitetets rektor, kriminalisten Eberhard Schmidt, betonade i ett inledningsanförande den svenska kriminallagstiftningens betydelse för reformsträvandena i Västtyskland.

 

    Föreningen Sveriges stadsdomare höll d. 8 och 9 maj 1953 årsmöte i Malmö under ordförandeskap av borgmästaren Gösta Strandell. Till årsmötet hade inbjudits bl. a. representanter för finska stadsdomarkåren ävensom föreningsmedlemmarnas damer. Docenten Bo Gerle höll föredrag över ämnet »En läkares syn på vårdnaden om barn vid skilsmässomål», hovrättspresidenten Joël Laurin över ämnet »Vad gör 1951 års rättegångskommitté?» och prof. Karl Olivecrona över ämnet »Partsförhör i tvistemål». Sistnämnda föredrag, som hölls på Juridicum i Lund, åtföljdes av visning av den nya institutionen.
    Föreningens styrelse utgöres av borgmästaren Gösta Strandell, Örebro, ordf., rådmannen Birger Brandt, Sthm, rådmannen Erik Ringenson, Uppsala, borgmästaren Sven Lutteman, Norrköping, rådmannen Helge Forkman, Malmö, assessorn Nils Rappe, Hälsingborg, sekr., borgmästaren Axel Lindskog, Varberg, rådmannen Gustaf Bergqvist, Göteborg, v. ordf., e. rådmannen Artur Arnström, Göteborg, rådmannen Folke Höijer, Västerås, och borgmästaren Arne Fallenius, Umeå. Styrelsesuppl. är assessorn Bengt Lännergren, Sthm, kassaförv., rådmannen Allan Källoff, Borås, och borgmästaren Åke Jansler, Östersund. Föreningen har 230 medlemmar och 2 hedersledamöter.

 

    Sveriges advokatsamfund höll årsmöte d. 6 juni 1953 å rådhuset i Malmö. Till ordf. och v. ordf. i styrelsen för tiden 1 juli 1953—30 juni 1955 valdes adv. Gunnar Bomgren, Göteborg, och Gunnar Lindh, Sthm. Till ledamö

 

NOTISER 605ter i styrelsen för samma tid valdes adv. Wilhelm Brodin, Linköping, Sven Colleen, Göteborg, Birger Gezelius, Falun, och Bertil Peyron, Hälsingborg. Kvarstående i styrelsen sedan föregående års val äro adv. Dick Bergman och Hans Ihre, Sthm, David Nilzén, Sundsvall, Per-Axel Weslien, Sthm, och Bo Westman, Göteborg. Till styrelsesuppl. för tiden 1 juli 1953—30 juni 1955 valdes adv. Gustaf Carlsson och Stellan Graaf, Sthm, Bertil Landberg, Vänersborg, och Carl Swartling, Sthm. Kvarstående suppl. sedan föregående årsval äro adv. Gösta Heilborn, Östersund, Harald Håkansson, Uppsala, Mats Nordström, Norrköping, och Sten Södermark, Sthm. Vid årsmötet behandlades förutom sedvanliga föreningsangelägenheter K. M:ts remiss av justitiekanslersämbetets utlåtande över de vid 1952 års årsmöte beslutade ändringarna i samfundets stadgar. Därefter hölls föredrag av prof. Ragnar Bergendal över ämnet »Reform av juristutbildningen» samt diskussion om lämpliga och olämpliga ackvisitionsmetoder i advokatverksamheten med inledningsanförande av adv. Bertil Peyron. — Antalet ledamöter i samfundet utgjorde d. 31 dec. 1952 944.