Folke Wetter 70 år. D. 30 okt. 1953 fyller prof. emeritus Folke Wetter sjuttio år.
    Det är en lång akademisk bana som prof. Wetterkan se tillbaka på, och många äro de jurister som av honom inhämtat grunderna av straffrätten. Redan 1913, vid ännu icke fyllda trettio år, blev han professor i straffrätt och juridisk encyklopedi vid Uppsala universitet, och han kvarstod i sitt ämbete till dess han avgick med utgången av år 1948.
    Wetters redan 1907 — han var då endast tjugotre år — publicerade doktorsavhandling, som skarpsinnigt utredde det i flera hänseenden intrikata ämnet trolöshet mot huvudman, var länge en mycket anlitad vägvisare i flera av förmögenhetsbrottens invecklade frågor. Hans nästa stora arbete, Den villkorliga domen, 1912, behandlade ett då tämligen nytt institut med mindre vanlig blick för vad detta institut innebar och vad det skulle komma att betyda. I vad dessa arbeten innehöllo bidrag till tolkningen av gällande rätt äro de nu till stor del föråldrade genom ny lagstiftning. Men i utarbetandet av denna har Wetter tagit en mycket verksam del. Han har sålunda varit ledamot av straffrättskommittén under hela dess tillvaro och där gjort en högt skattad insats genom sin solida lärdom och sin mogna kriminalpolitiska bildning. Han var också ordf. i den kommitté som utarbetade förslaget till den nu gällande lagen om villkorlig dom.

 

1 Beträffande de spörsmål, som uppkommit i Schweiz i följd av dubbelt medborgarskap, se FRÉDÉRIC-HENRI HOOL, Les Effets de la Double Nationalité en Droit Suisse (Thése), Neuchâtel, 1949. 

NOTISER 671    Med detta ha blott vissa stycken av Wetters juridiska verksamhet berörts. Här må ytterligare nämnas det stora intresse som Wetter städse visat den militära straffrättsskipningen både såsom krigsdomare och auditör och genom medverkan i arbetet på dess reformerande.
    Åtskilliga hedersuppdrag och andra arbetsuppgifter ha sysselsatt Wetter mer eller mindre vid sidan av hans juridiska verksamhet. Han har sålunda bl. a. varit prorektor vid Uppsala universitet och v. ordf. i stadsfullmäktige i Uppsala.
    Wetters offentliga verksamhet har sträckt sig över en tidrymd vartill få kunnat visa motstycke. Det finns all anledning att hoppas och tro, att 70-årsdagen icke skall avbryta den. Tidigt mogen, har Wetter haft lyckan att länge bevara ungdomlig spänst. Väl kan man kanske ej längre nu se honom löpa på vägarna kring Uppsala, men till skidåkning och segling räcka håg och krafter.
    Folke Wetters många lärjungar och vänner ägna honom på 70-årsdagen en hjärtlig och tacksam hyllning.

I. S.