PER BERGSTEN. Förberedelse av vissa företag enligt vattenlagen. Svenska Vattenkraftföreningens publikation 434 (1953:3). Roslags Näsby 1953. S. 79—93. Kr. 2,00.

 

    I föreliggande skrift lämnas en redogörelse för de bestämmelser rörande förberedelse av ansökan om tillstånd till vissa företag, som år 1952 infördes i 11 kap. 27 § vattenlagen (jfr SvJT 1952 s. 464). Redogörelsen bygger i huvudsak på lagmotiven. Vidare återges och kommenteras bestämmelserna i den tillämpningskungörelse av d. 24 april 1953 (SFS nr 177) som utfärdats i anslutning till de nya bestämmelserna.

S. R.

 

    Ur svenska tidskrifter 1953.

 

    Förvaltningsrättslig tidskrift. H. 3. BERTIL EHNBOM, Formerna för eftergift m. m. i fråga om statens fordringar, s. 137—159. — FRITZ KAIJSER, Kommunallagspropositionen s. 160—187. H. 4. HILDING EEK, Socialpolitikens rättsordning. Några rättssystematiska synpunkter, s. 221—230. — HANS WIMAN, Behovsprövning på bostadsmarknaden, s. 231—245.
    Juristnytt. Nr 13—14. OLOF BRUUN, Staten och rättsvetenskapens trångmål, s. 199—204. Nr 20 och 21 CARL SVENNEGÅRD, Synpunkter på juristutbildningen, s. 295—301 och s. 311—313. — PER OLOF BOLDING, Status quo i juristutbildningen?, s. 319—321.
    Statsvetenskaplig tidskrift. H. 2—3. EDWARD CEDERLUND, Några huvudlinjer i debatten om Tysklands folkrättsliga status 1945—1948, s. 191—211. — HALVAR G. F. SUNDBERG, Kyrkoegendom och församlingsegendom, s. 256—274. — DENsAMME, Om judiciell och administrativ avstängning av tjänsteman, s. 274—286. H. 4. HENRIK A. OLSSON, Till frågan om ministerstyrelsens förenlighet med lydelsen av 1809 års regeringsform, s. 319—333. — HALVAR G. F. SUNDBERG, Den kommunala kompetensen efter 1948 års kommunalreform, s. 334—350. —KURT TÖRNQVIST, Hur skapades svensk arbetsfred? 351—359. — JOHAN ÅKERMAN, Samhällsvetenskaplig utbildning, 360—373. — HILDING EEK, En internationell genmälesrätt. Några anteckningar till en ny konvention, s. 381—389. — CARL KURTZ och HALVAR G. F. SUNDBERG, Om preskription av utskylder, s. 389—394.
    Svensk lantmäteritidskrift. Nr 2. BERTIL LINDKVIST, Planering och genomförande av fastighetsreglering i anslutning till omläggning av allmänna vägar, s. 79—89.
    Svensk skattetidning. H. 4. C. H. THAM, Bokgranskningsrapporternas bevisvärden vid skönsmässiga taxeringar, s. 102—111. — SUNE NORRMAN, Processen i mål om rätt mantalsskrivningsort, s. 118—126.
    Svensk tidskrift. H. 7. NILS HERLITZ, Svensk rättsvård, s. 350—357.
    Svenska stadsförbundets tidskrift. H. 5. ERIK SJÖHOLM, Avstängningsreglerna och deras tillämpning, s. 236—238.
    Tiden. Nr 6. GUNNAR KRANTZ, Svensk och engelsk kriminalvård i frihet, s. 340—345. Nr. 9. ERIK ANNELL Fakta om Lifaco, s. 526—532.
    Tidskrift för kriminalvård. Nr 1. BÖRJE LENNMARK, Samarbete bakom galler s. 4—10. — STEN LILLIEHÖÖK, Skadeståndet vid villkorlig dom, s. 15—16.
    Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. H. 2. A. HEMMING-SJÖBERG, Om behandlingen av flera åtal mot en och samma tilltalad, s. 90—104. — EINAR HOLM, Erfarenheter av en ny rättegångsordning, s. 120—135. H. 3—4. ADOLF SJÖBERG, Rättshjälpen i England, s. 159—170. — BIRGER GEZELIUS, »Rättsrötan». Ett debattinlägg, s. 191—198. — RAGNAR BERGENDAL, Reform av juristutbildningen, s. 256—273.

S. R.