Tredje Internationella kongressen för socialt skydd. La Société Internationale de Défense Sociale håller i Antwerpen d. 20—24 april 1954 sin tredje allmänna kongress.
    Ämnet för kongressen är straffrättsskipningens individualisering, såväl i vad avser det judiciella förfarandet som beträffande behandlingen av den dömde, och frågan om och på vad sätt för detta ändamål prövningen, huruvida den misstänkte begått den ifrågakomna brottsliga gärningen, bör hållas isär från utformningen av påföljden. I programmet uppdelas ämnet i följande punkter. I. Observationen: a) Föremål och ändamål; b) Organisationen från juridisk synpunkt. II. Domen: a) Delning av processen i två etapper, den ena avseende skuldfrågan, den andra valet av påföljd; b) Domstolsorganisationen. III. Behandling och kontroll: a) Sätt och medel för kontroll; b) Verkställighet och personal.
    Förhandlingsspråk äro engelska, flamländska, franska och spanska. Jfr även SvJT 1952 s. 71 och 1953 s. 137. Vidare upplysningar lämnas av prof. Ivar Strahl, Uppsala.

I. S.

 

    Hague Academy of International Law. Akademiens sedvanliga sommarkurs i Haag med föreläsningar och seminarier över olika ämnen inom folkrätten och den internationella privaträtten äger i år rum d. 19 juli—14 aug. Föreläsningarna hållas på engelska och franska.
    Ansökan om tillstånd att deltaga i kursen skall insändas till the Secretariat, Peace Palace, Room 50, Haag. Kursen är avgiftsfri. Stipendier finnas. Närmare upplysningar å Utrikesdep:s jur. byrå eller från SvJT:s red.

S. R