Statens samhälls- och rättsvetenskapliga forskningsråd. I statsverkspropositionen föreslår ecklesiastikministern att ett statens samhälls- och rättsvetenskapliga forskningsråd inrättas. Juristutbildningssakkunniga framförde i betänkandet SOU 1949:52 tanken på ett rättsvetenskapligt forskningsråd. Socialvetenskapliga forskningskommittén föreslog emellertid att rådets verksamhet skall omfatta ej endast rättsvetenskap utan även annan samhällsvetenskap, och det är den linjen ecklesiastikministern följt. I realiteten innebär alltså lösningen att det nuvarande samhällsvetenskapliga forskningsrådet får sitt verksamhetsområde utvidgat till att avse även rättsvetenskapen. Nu utgående anslag till främjandet av samhällsvetenskaplig forskning förslås höjt från 335 000 till 400 000 kr. i samband med att det skall tillgodose även den rättsvetenskapliga forskningen.

B. L.

 

    Falköping under landsrätt. Sedan 1913 har Vartofta och Frökinds domsaga haft ett tingsställe, i Tidaholm. Kansliort är Falköping. D. 12 febr. 1943 förordnade K. M:t att rådhusrätten i Falköping skulle upphöra fr. o. m. dag som K. M:t — sedan nytt tingshus uppförts i Falköping — ville framdeles bestämma och att staden skulle fr. o. m. samma dag förenas med Vartofta och Frökinds domsaga. Denna skulle därefter benämnas Vartofta domsaga och ha tingsställen i Falköping och Tidaholm samt kansli i Falköping.
    Ikraftträdandet av denna reglering har fördröjts på grund av byggnadssvårigheterna. Den del av tingshusbyggnaden som innehåller bostäder blev färdig hösten 1951, men själva tingshuset, med kanslilokaler, blev färdigt först hösten 1953. K. M:t bestämde därefter d. 20 nov. 1953 att 1943 års beslut skulle träda i kraft d. 1 jan. 1954, dock med den ändringen att domsagan alltjämt skulle benämnas Vartofta och Frökinds domsaga.

NOTISER 141    Anledningen till 1943 års beslut om namnändring torde ha varit att om de gamla häradsnamnen Vartofta och Frökind skulle bibehållas i domsagans namn borde även namnet Falköping ingå men att benämningen då skulle bli alltför otymplig; man sökte en kort benämning med anknytning till bygden och fann en sådan i namnet på ett av de förvaltningsområden eller s. k. bon, vari Västergötland under äldre medeltid var uppdelat; ett av dessa områden var Vartofta bo som omfattade större delen av den nya domsagans område. Att man nu med ändring av detta beslut bibehållit benämningen Vartofta och Frökinds domsaga även efter Falköpings införlivande med domsagan torde ha berott på att de båda urgamla häradsnamnen sammanställda ansetts ha en så vacker och märgfull klang att man borde hålla namnet vid liv.
    Det nya tingshuset invigdes med en högtidlighet d. 21 dec. 1953. Häradshövdingen Sten Vallquist, även ordf. i byggnadskommittén, överlämnade byggnaden till domsagan och gav därvid även en återblick på byggnadens tillkomsthistoria. Invigningstalet hölls av presidenten J. Laurin. Vid en efterföljande middag, till vilken inbjudits bl. a. representanter för Falköpingsstad och alla kommuner inom domsagan, talade bl. a. landshövdingen F. Domö.
    D. 30 dec. 1953 höll rådhusrätten och magistraten i Falköping sitt sista sammanträde. Detta hade formats till en högtidlighet i sessionssalen. Därvid hölls, sedan beslut meddelats i några mål och ärenden, tal av bl. a. t.f. borgmästaren T. Landahl, landshövdingen Domö, presidenten Laurin och stadsfullmäktiges v. ordf. läroverksadjunkten D. Johansson. Magistraten gav därefter middag.

J. L.