LITTERATURNOTISER 165Das Zivil- und Strafprozessgesetz Schwedens. Übersetztund eingeleitet von Dr, jur. GERHARD SIMSON. Berlin 1953. de Gruyter.212 s. DM 24,00.

 

    Den svenska rättens betydelse utanför de nordiska ländernas krets lär pådet hela taget utan alltför stor överdrift kunna karakteriseras med satsen»graeca sunt, non leguntur». Väl ha i skilda sammanhang betydande insatser gjorts för att presentera svensk juridik inför utländskt forum. Av lättinsedda skäl har det emellertid endast sällan varit möjligt att göra en omfattande lagstiftning tillgänglig in extenso på något av de stora kulturspråken. Det är därför en lika märklig som glädjande tilldragelse, att vår nyarättegångsbalk utgivits i tysk översättning.
    I förordet till det föreliggande arbetet framhålles — säkerligen med allrätt — att översättning av lagtext i fråga om svårighet och krav på vetenskaplig metodik icke står tillbaka för traditionella rättsvetenskapliga uppgifter. I själva verket torde de kombinerade språkliga och juridiska kvalifikationer, som fordras för att kunna utföra en fullgod översättning tillfrämmande språk av en svensk lagtext av rättegångsbalkens omfång, besittasendast av ett fåtal personer. Den föreliggande översättningen bär emellertidotvetydigt vittnesbörd om att översättaren, Dr. jur. GERHARD SIMSON, tillhördetta fåtal. Såvitt anmälaren — vars omdöme dock måste förses med reservationen att han själv icke tillhör de nämnda få — kunnat finna, har översättaren med stor framgång bemästrat den utomordentligt krävande uppgiften. Ingen av de tre damer, »Worttreue, Sinngemässheit und Sprachplastik»,vilkas ofta stridiga intressen översättaren haft att söka tillgodose, synes hanämnvärt fog för klagomål över hans tjänster.
    Om det sålunda endast sällan torde bli anledning att efterkomma översättarens rekommendation: »in Zweifelsfällen ist auf den Originaltext zurückzugehen», är det däremot sannolikt, att en utländsk läsare skulle haställt sig oförstående till åtskilliga ting, därest lagtexten presenterats utanvarje kommentar. Förklarande noter ha endast ytterst sparsamt anknutitstill lagtexten. Emellertid har Dr. Simson försett sitt verk med en inledning,omfattande 25 s., som väl fyller funktionen att underlätta förståelsen avlagens stadganden. Förf. har här tecknat en i betraktande av det begränsadeutrymmet beundransvärt åskådlig bild av den svenska processlagstiftningensnationella särdrag mot bakgrunden av den historiska utvecklingen. Introduktionen ger full rättvisa åt den förening av hänsyn till inhemsk rättstradition och anpassning till utvecklingens behov, som kännetecknar resultatet av vår processreform.
    Den svenska rättegångsbalken kan helt visst påräkna betydande intressebland utländska jurister. Förvisso är den också en värdig representant försvensk rättskultur. Icke minst svenska jurister ha därför anledning att varaDr. Simson tacksamma för hans förnämliga arbete.
L. W.

 

Das brasilianische Strafgesetzbuch vom 7. Dezember 1940.Tysk översättning samt inledning av DIETRICH LANG-HINRICHSEN. Berlin1953. De Gruyter. 105 s. DM 12,30.

 

    1940 års brasilianska Código Penal är frukten av ett fyrtioårigt reformarbete. Som i nästan alla sydamerikanska länder vunno de italienska positivisterna starkt inflytande i Brasilien, men även kraftiga motströmningar blevo

166 LITTERATURNOTISERmärkbara. Den nya strafflagen är en kompromiss. I motiven framhäves attman ville uppnå en syntes mellan den klassiska och den positivistiska skolans krav; på ett annat ställe heter det dock att brottets subjekt och ej gärningens materiella sida skall anses som det primära. Emellertid kan manefter uppmärksamt studium av lagtexten knappast säga att den sistnämndasynpunkten dominerar. Strafflagen bygger i fråga om straff och skyddsåtgärder konsekvent på tvåspårighetens princip, i den generella föreskriftenom straffmätningen (art. 42) blandas objektiva och subjektiva faktorer ihopoch i mindre omfattning gäller detsamma även för stadgandena om förmildrande eller skärpande omständigheter (art. 44 ff). I den speciella del, sominnehåller ofta minutiöst differentierande brottsbeskrivningar och straffskalor, spelar gärningens effekt och den vållade skadan en viktig roll för attnå proportionalitet mellan brott och straff.
    Trots den bristande enhetligheten är den brasilianska lagen av stort intresse och den innehåller i många avseenden givande material för rättskomparativa studier. Man måste därför vara Freiburg-professorn LANG-HINRICHSENtacksam för hans lättlästa översättning från den portugisiska grundtextensamt för hans instruktiva introduktion. G. S.