LITTERATURNOTISER 167TORE PETRÉN. Domstolar, departement och ämbetsverk. Ystad 1953. KF:s bokförlag. 112 s. Kr. 6,00, inb. 8,75.
    I denna bok ges en kortfattad översikt över den svenska statsförvaltningens och rättskipningens olika centrala organ. Boken är väl närmast tänkt som en vägvisare för näringslivets tjänstemän men den kan säkerligen vara till nytta även för dem som är verksamma inom den offentliga förvaltningen. Samtliga statsdepartement behandlas liksom också åtskilliga verk, främst sådana som hör till social-, finans- och handelsdepartementens verksamhetsområden. Inom det begränsade utrymmet har förf. lyckats samla en förvånande mängd sakuppgifter. Alla ansträngningar till trots kan anm. inte påvisa några felaktigheter.

S. R.

 

    Institutet för rättsvetenskaplig forskning. Såsom nr I—V i Institutets bokserie ha publicerats KARLGREN: Skadeståndsrätt, NIAL: Internationell förmögenhetsrätt, WELAMSON: Om anslutningsvad och reformatio in pejus, OLIVECRONA: Rättegången i brottmål enligt RB och LAGERGREN: Delivery of the Goods and Transfer of Property and Risk in the Law on Sale. Dessutom har utkommit LUNDSTEDT: Grundlinjer i Skadeståndsrätten, Strikt ansvar, bd II:2.
    Med stöd från Institutet pågingo vid 1953 års slut följande arbeten: Rodhe om allmän obligationsrätt, Nial om handelsbolag och enkla bolag, Malmström om rättsförhållandet mellan föräldrar och barn, Schmidt om tjänsteavtalet, Dennemark om svensk domstols behörighet i förmögenhetsrättsliga tvister med internationell anknytning, Ekelöf om rättegångsbalken, Karlgren om svensk köprätt beträffande lös egendom samt om Avtalsrättsliga spörsmål (ny uppl.), Hessler om förmånsrätt, Welamson om domvillobesvär av tredjeman, Vahlén om testamentes ogiltighet och tolkning av testamente, Strömberg om åtalspreskription, Svensk juridisk bibliografi (Regner) samt fjärde upplagan av ALMÉN: Om köp och byte av lös egendom.
    Efter årsskiftet har Institutet beslutat lämna bidrag till följande arbeten: Agge, en handbok över straffrättens allmänna del, Thornstedt om rättsvillfarelse i straffrätten, Bolding om vissa skiljemannarättsliga problem och Westerberg om makten att uttaga avgifter av olika slag m. m.

 

    Ur nordiska tidskrifter 1954.
    Juristen. Nr 1. W. E. v. EYBEN, Forsorgsdomme og betingede domme, s. 1—20. — Nr 3—4. J. TROLLE, Anm. av Alf Ross, Om ret og retfærdighed, s. 25—56. — Nr 12—13. TH. THORSTEINSSON, Englands største advokat, s. 121—149.
    Sociala meddelanden. Nr 1. ÖRNULV ÖDEGÅRD, Kriminologiske synspunkter på alkoholismens kliniske utvikling, s. 1—10. — Nr 2. GUNNAR MYRDAL, Socialteori och socialpolitik. I, s. 63—75.
    Social-medicinsk tidskrift. Nr 1. ALF  SJÖVALL, Är en ändring av abortlagens indikationsformulering önskvärd?, s. 9—12.
    Tiden. Nr 1. GÖSTA NETZÉN, Vanhävden av jord och vatten, s. 5—8. —BERTIL BOLIN, Organisationerna och riksdagen, s. 9—13. — HELGE DAHLSTRÖM, När avskaffas lösdrivarlagen?, s. 14—20.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 2. FR. VINDING KRUSE, Er retsfilosofi videnskab?, s. 1—19. — Nr 4. ERNST ANDERSEN, Den såkaldte absolutte bevisværdi af visse blodtypebestemmelser, s. 21—29. — Nr 8. B. GOMARD, Er trusel omikke at opfylde en aftale ulovlig tvang?, s. 65—88.

C. H.