Hallands juristförening sammanträdde d. 27 jan., varvid hovrättsrådet Hugo Digman höll föredrag över ämnet »Från strafflag till brottsbalk». Vid sammanträde d. 20 okt. avhandlades efter inledningsanförande av rådmannen Sten Schreiber olika frågor rörande kostnader i rättegång. Vid ord. årssammanträde d. 11 dec. konstituerades styrelsen sålunda: häradshövdingen Henning Nitelius, ordf., landssekr. Robert Magnusson, v. ordf, adv. Karl Hillgård, borgmästarna Erik Bendz och Axel Lindskog samt adv. Valfrid Granqvist, kassaförv., med landsfogden Nils Eklund och assessorn Sixten Lundmark, den senare sekr. och klubbmästare, såsom suppl. Föreningen räknar 62 medlemmar.

 

    Sjuhäradsbygdens juristförening höll ord. årsmöte d. 15 maj 1953. Till styrelse för det kommande verksamhetsåret valdes stadsfiskalen Robert Clémentz, Borås, ordf., adv. Albert Nilsson, Ulricehamn, v. ordf. samt adv. Erik Hedlund, kronokamreraren Elis Winnermark och adv. Göran Linnander, samtliga i Borås, till övriga styrelseledamöter. Till styrelsesuppl. valdes assessorn Bengt Lindeblad och adv. Simon Haglund, båda i Borås.
    Vid årsmötet höll lagmannen Einar Holm, Göteborg, ett föredrag över ämnet »Filosofi för jurister», som följdes av diskussion. Extra möten höllos d. 2 okt. och d. 3 dec. 1953. Vid det sistnämnda sammanträdet höll doktor Bertil Söderling, Borås, föredrag över ämnet »Barnpsykologi och straffrätt, mentalhygieniska samarbetssynpunkter». Efter föredraget följde diskussion.— Föreningen har under året haft 36 medlemmar.

 

    Jönköpings juridiska förening höll 1953 årsmöte d. 2 maj. Därvid höll rev.sekr. Hj. Nordfelt föredrag över ämnet »Bakhållet i Skogstibble». Föreningens årliga bal ägde rum d. 30 okt. å Stora hotellet i Jönköping med omkring 80 deltagare. Vid sammanträde d. 5 dec. höll justitierådet Gösta Walin föredrag över ämnet »Förslag till ändrade bestämmelser om faderskapstalan och adoption». — Föreningens styrelse har utgjorts av presidenten Joel Laurin, ordf, häradshövdingen Erik Ekstedt, v. ordf, rådmannen Emanuel Edlund, kassaförv, lagmannen Ove Lundin, landssekr. Åke Sylwan, adv. Hans Sundström och hovrättsassessorn Thord Granger, sekr, med häradshövdingen Frithjof Folkhard von Scherling, landsfogden Bertil Ankar och adv. Olof Wiedel som suppl. Antalet medlemmar uppgår till omkr. 140.

 

    Östergötlands juridiska förening har under år 1953 haft ett sammanträde med föredrag av justitierådet Gösta Walin över ämnet »Svenska naturskyddslagstiftningen och aktuella arbetsuppgifter för naturskyddet» jämte förevisning av film från Lilla Karlsö.
    Styrelsen består av borgmästarna Sven Lutteman, ordf, och Carl Svennegård, v. ordf, häradshövdingen Trued Norell, rådmannen Manne Ulander, länsbokhållaren Sven Wasteson samt advokaterna Aksel Gustavsson och Oscar Jenrik.
    Styrelsesuppl. äro rådmannen Sture Borgquist, häradshövdingen Julius Söderström, rådmannen Anders Törnvall och polismästaren Torsten Eveland. —Föreningen har 71 medlemmar.