ERIK HAHR. Om pensionsstiftelser. Sthm 1953. Norstedt. 120 s. Kr. 8,75.

 

    Försäkringsaktuarien hos SPP, fil. lic. E. HAHR har i denna lilla skrift givit en framställning av de viktigaste civilrättsliga, försäkringstekniska och skatterättsliga reglerna om företags pensionsstiftelser. Skriften är närmast avsedd för dem som ha att befatta sig med den »praktiska» sidan av dylika stiftelser och den belyser på ett föredömligt klart och lättillgängligt sätt de flesta av de spörsmål som kunna uppstå vid bildandet och handhavandet av pensionsstiftelser. Inledningsvis klargöras vissa grundläggande frågor rörande pensionsutfästelser. Härefter redovisas de skilda typerna av pensionsstiftelser — bundna och fria stiftelser samt olika varianter av sistnämnda typ —och goda råd givas rörande valet mellan de olika typerna. Förf. framlägger också ett förslag till stiftelseurkund och stadgar för en fri stiftelse. Man noterar med tillfredsställelse, att förf. i dessa modellstadgar icke intagit den i pensionsstiftelsers stadgar så ofta förekommande klausulen, att stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt 1929 års lag om tillsyn över stiftelser. Tvärtom erinrar förf. om de fördelar det innebär för de anställda, att stiftelsen står under tillsyn enligt nämnda lag. Skattemässiga överväganden spela ju som bekant en mycket stor roll vid bildandet av pensionsstiftelser. Det är kanske det allra värdefullaste med föreliggande skrift, att man här får en utförlig systematisk framställning av de i åtskilliga olika författningar förekommande reglerna om skatteavdrag och andra skatterättsliga frågor av betydelse för pensionsstiftelseväsendet; även viktigare avgöranden i praxis ha observerats. Skriften avslutas med en något koncentrerad redogörelse för vissa försäkringstekniska synpunkter på frågan om valet mellan att bilda pensionsstiftelse och att säkerställa pensionerna genom försäkring. Den av den tidigare framställningen bortskämde läsaren får kanske här anstränga sig en smula för att kunna följa fackmannens utläggning.

H. H-r.