Ur nordiska tidskrifter 1954.

 

    Balans. H. 2. SVEN GERENTZ, Biltrafikregleringens syfte och innebörd, s. 69—76.HARRY NIECKELS, Rättssäkerheten och de formella kraven på patentbeskrivningar, s. 84—91.
    Ekonomiskt Forum. HUGO HEGELAND, Konkurrensens funktion och den nya kartellagstiftningen, s. 3—5. — OLOF BRUUN, Med bil å båt, s. 13—21.
    Från departement och nämnder. Nr 9. OLOV LINDHAGEN, Den långsamma behandlingen av vattenmål i överinstans, s. 173—176.
    Förvaltningsrättslig tidskrift. H. 2. HÅKAN STRÖMBERG, Förnyat föreläggande vid vite, s. 65—76. — N. O. AURELIUS, Bevittning, bestyrkande och vidimation, s.77—83. — ÅKE KRANTZ, Om redogörareansvaret i tullverket, s. 84—94.
    Juristen. Nr 18. KNUD WAABEN, Drab og dødsstraf i England, s. 189—199.
    Juristnytt. Nr 9. PER-ERIK FURST, Juristförbundet — Din organisation, s. 168—171. Nr 9 och 10. J. L. MYRSTEN, Amerikansk rättsbibliografi, s. 172—177, s.201—205.
    NIR, Nordiskt immateriellt rättsskydd. H. 1. GÖSTA EBERSTEIN, Generalagentsvarumärkes- och firmarätt, s. 1—14. — SEVE LJUNGMAN, Mera om industrimusiken, s. 39—52.
    Svensk skattetidning. H. 4. SAL. NISELL, Några synpunkter på medlemsavgiftsbegreppet i anslutning till det skatterättsliga bedömandet, s. 93—106.
    Svenska stadsförbundets tidskrift. H. 9. BENGT JOHNSON, Städerna och den förebyggande ungdomsvården, s. 243—251.
    Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. H. 2. O. Hj. GRANFELT, Är ej tiden kommen för övergång till ett rent ackusatoriskt förfarande i alla brottmål?, 45—48. — Bo PALMGREN, Konkursgäldenärens hörande under sanningsförsäkran, s. 49—61. — L. E. TAXELL, Styrelsemedlems ansvar för beslut som han motsatt sig, s. 62—71.
    Tidsskrift for Rettsvitenskap. H. 1. FR. VINDING KRUSE, Statens pengevæsen, s. 4—54. — TORSTEN GIHL, Till frågan om »gällande rätt», särskilt med avseende på folkrätten, s. 58—84. — H. BAHR, Internasjonal-rettslige spørsmål vedrørende fastsettelse av farskap og bidragsplikt til barn utenfor ekteskap, s. 85—110. H. 2. CARL JACOB ARNHOLM, Fra rettens grunnproblemer, s. 113—176. — PHILIP C. JESSUP, An approach to the study of international law, s. 177—188. — OLE F. HARBEK, Eiendomsforbehold i inventar, s. 189—208. — EINAR LØCHEN, Europasamarbeidet — utviklingstendenser og organisasjon, s. 209—226. — W. E. v. EYBEN, Obligationsretsproblemer, s. 227—239.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 19. K. HENNINGSEN, Om den såkaldte absolutte bevisværdi af visse blodtypebestemmelser, s. 141—144. — ERIK CHRISTENSEN, Ett ilfælde af imaginært putativt skyldnersvig, s. 144—155. Nr 21. ERIK MIKKELSEN, Nogle processuelle spørgsmål i eksekutorboer, s. 157—167.

C. H.