Betänkande ang.instansordningen i vattenmål m. m. D. 9 okt. 1951 uppdrog chefen för justitiedepartementet åt häradshövdingen Olof Riben att verkställa utredning rörande instansordningen i vattenmål och därmed sammanhängande spörsmål. Utredningsmannen har i april 1954 avgivit ett betänkande i ämnet (SOU 1954:9), åtföljt av förslag till vissa ändringar i 11kap. VL. Sekr. i utredningen har varit hovrättsassessorn Olof Lindhagen.
    I direktiven för utredningen framfördes tanken att man för vattenmålens vidkommande möjligen skulle kunna övergå till en domstolsordning med endast två instanser. Andra frågor, som särskilt rekommenderades till övervägande, voro dels möjligheten att — vare sig instansernas antal skulle vara två eller tre — på något sätt begränsa rätten till talan mot vattendomstolarnas avgöranden och dels medverkan av tekniker i överrättsprocessen.
    I betänkandet redogöres för den delvis mycket ingående diskussion av hithörande spörsmål, som förekommit i samband med vattenlagens tillkomst och senare (se bl. a. NILS VIKLUND i SvJT 1950 s. 829).
    Utredningsmannen avvisar tanken att inskränka rätten att fullfölja talan mot vattendomstolarnas domar — t. ex. så, att icke »sakfrågor» utan endast »rättsfrågor» skulle få fullföljas — och förordar jämväl, att den nuvarande instansordningen (vattendomstol — VÖD — HD) bibehålles. Att inrätta enf ristående domstol, som skulle utgöra andra och sista instans för vattenmål, och sålunda skilja HD från all befattning med sådana mål har med hänsyn till vikten av en enhetlig rättstillämpning icke ansetts tillrådligt. Fullföljd från vattendomstolarna direkt till HD har å andra sidan ansetts skola medföra alltför ogynnsamma verkningar på HD:s arbete i stort.
    Utredningsmannen föreslår, att VÖD utrustas med tekniker efter mönster av vattenrättsingenjörerna i första instans. Närmare bestämt innebär förslaget, att två tekniker — en vattenbyggnads- och en agrikulturtekniker —skola heltidsanställas vid VÖD. Teknikerna skola deltaga i behandlingen av alla mål utom sådana, för vilkas bedömande särskild teknisk sakkunskap icke finnes erforderlig, och de skola därvid vara ledamöter av domstolen med individuell rösträtt. I mål, där teknikerna deltaga, skall antalet andra hovrättsledamöter endast vara tre, under det att i mål, som handläggas utan tekniker, antalet hovrättsledamöter liksom f. n. skall vara fyra. Kammarkollegiets representation i VÖD föreslås skola upphöra.
    Den avdelning av Svea hovrätt, som utgör VÖD, har sedan flera år varit

486 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETETförstärkt med icke mindre än fyra extra ledamöter. På avdelningen handläggas, ehuru i mindre omfattning, även andra mål än vattenmål. Utredningsmannen föreslår — under hänvisning till den nuvarande stora balansen i VÖD och till den ökade måltillströmning, som kan väntas bli en följd av förestående personalförstärkningar vid vattendomstolarna — att VÖD uppdelas på två självständiga avdelningar, som uteslutande skola syssla med vattenmål. De tekniska ledamöterna skola dock vara gemensamma för båda.

O. R.