Ur Svensk Författningssamling 1954.

 

100. Lag 19 mars 1954 om ändrad lydelse av 211 § utsökningslagen.
101. Lag s. d. om ändrad lydelse av 6 § lagen d. 12 juni 1885 (nr 27) ang. lösdrivares behandling.
102. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 83 § lagen d. 14 juni 1918 (nr 422) om fattigvården.
103. KF s. d. ang. ändrad lydelse av 60 § förordningen d. 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt.
105. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 26 § lagen d. 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. m., så ock om forsatt giltighet av samma lag.
111. KK s. d. ang. ikraftträdande av lagen d. 30 dec. 1952 (nr 789) med vissa bestämmelser om påföljd för brott av underårig, m. m.
116—117. KCirk. s. d. till statsmyndigheterna ang. anlitande av statistiska centralbyråns maskincentral och utredningsinstitut.
120. KK 2 april 1954 om ändring i kung. d. 4 juni 1937 (nr 292) ang. förhandlingsrätt för statens tjänstemän.
122. Lag 27 mars 1954 om ändring i vattenlagen.
123. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 13 § lagen d. 19 juni 1919 (nr 426) omflottning i allmän flottled.
124. Lag 2 april 1954 om ändring i vattenlagen.
130. Lag 27 mars 1954 om rätt för kommun att uppdraga beslutanderätten i vissa frågor till sammanslutning av kommuner (kommunal delegationslag).
159. KF s. d. om ändring i taxeringsförordningen d. 28 sept. 1928 (nr 379).
181. KK 7 maj 1954 om ändring i kung. d. 14 mars 1952 (nr 68) om provisoriskt lönetillägg för tjänstgöring på s. k. obekväm arbetstid.
193. Utlänningslag 30 april 1954.
197. Lag s. d. ang. ändring i lagen d. 3 sept. 1939 (nr 608) om enskilda vägar.
198. Lag s. d. om ändrad lydelse av 116 § byggnadslagen d. 30 juni 1947 (nr385).
204. Lag 7 maj 1954 om ändring i kommunalskattelagen d. 28 sept. 1928 (nr370).
205. KF s. d. om ändrad lydelse av 33 § taxeringsförordningen d. 28 sept.1928 (nr 379).
206. KF s. d. om ändrad lydelse av 32 § 6 mom. förordn. d. 25 okt. 1940 (nr910) ang. yrkesmässig automobiltrafik m. m.
213. KF 14 maj 1954 om ändring i förordn. d. 19 nov. 1914 (nr 383) ang. stämpelavgiften.
215. KK s. d. om ändrad lydelse av § § 3, 12 och 15 förordn. d. 7 dec. 1883 (nr 64) ang. expeditionslösen.
220. KK 30 april 1954 om ändrad lydelse av § § 1 och 5 kung. d. 11 sept. 1937 (nr 780) med vissa bestämmelser ang. tryckning för statens räkning.
223. Lag s. d. ang. ändring i lagen d. 6 juni 1925 (nr 190) om polisväsendet i riket.
228. KK s. d. om hovrätternas domkretsar.
229. KK s. d. ang. ändrad lydelse av 1 § kung. d. 22 sept. 1949 (nr 501) om hovrättsting.
234. Lag 21 maj 1954 om ändrad lydelse av 4 kap. 5 och 6 §§ rättegångsbalken.
235. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 2 kap. 6 och 7 § § samt 21 kap. 3 § lagen d. 18 juni 1926 (nr 326) om delning av jord å landet.
236. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 6 kap. 4 och 16 §§ lagen d. 12 maj 1917(nr 269) om fastighetsbildning i stad.
237. Lag s. d. om ändrad lydelse av 11 kap. 4 § vattenlagen.

488 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET243. Lag 14 maj 1954 om yrkesskadeförsäkring.
244. Lag s. d. ang. ändring i lagen d. 3 jan. 1947 (nr 1) om allmän sjukförsäkring.
250. KF s. d. om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under vistelse å anstalt m. m.
252. Lag s. d. om ändring i kommunalskattelagen d. 28 sept. 1928 (nr 370).
253. Lag 21 maj 1954 ang. ändring i lagen d. 21 dec. 1945 (nr 872) om verkställighet av frihetsstraff m. m.
263. Lag s. d. om ändring i kommunalskattelagen d. 28 sept. 1928 (nr 370).
264. KF s. d. om skatt på fonderade vinstmedel (fondskatt).
265. KF s. d. om beskattning av vissa kapitalförsäkringar.
266. Lag s. d. om moderskapshjälp.
267. Lag s. d. ang. ändring i lagen d. 3 jan. 1947 (nr 1) om allmän sjukförsäkring.
279. Allmän förfogandelag d. 26 maj 1954.
280. Allmän ransoneringslag s. d.
296. Lag 21 maj 1954 ang. ändring i lagen d. 6 juni 1930 (nr 259) om församlingsstyrelse.

S. R.