Utlämning för brott. D. 20—21 aug. 1954 hölls i Oslo överläggningar mellan representanter för de nordiska länderna rörande dels villkoren för och förfarandet vid utlämning av förbrytare, dels frågan om vidgad kompetens för domstolarna i ett nordiskt land att döma över brott som förövats av medborgare i annat nordiskt land. I överläggningarna deltogo från Danmark prof. Stephan Hurwitz, kontorchefen Henning Krog och sekretær Knud Waaben, från Finland förvaltningsrådet Tauno Suontausta och rikspolischefen Urho Kiukas, från Island prof. Theódór Lindal, från Norge sorenskriver Ole F.Harbek, riksadvokaten Andr. Aulie och byråsjefen Kaare Westad samt från Sverige lagbyråchefen Per Bergsten och hovrättsassessorn Sten Rudholm.

S. R.

 

    Ny norsk justisminister. Statsråd Kai Knudsen har overtatt bestyrelsen av Forsvarsdepartementet. Som ny justisminister er fra 15. juni 1954 utnevnt høyesterettsadvokat Gustav Sjaastad.
    Statsråd Sjaastad er født i 1902 og tok juridisk embetseksamen 1926. Han ble overrettssakfører 1927 og høyesterettsadvokat 1933. Han har vært formann i og medlem av flere offentlige komiteer, deriblandt formann i prisog rasjoneringskomiteen av 1947, og har sittet i styret for en rekke fore-

556 NORDISKT OCH INTERNATIONELLTtagender. Siden 1945 har han vært juridisk konsulent for Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon og leder av dennes juridiske kontor. Han har representert Norge ved Det Internasjonale Arbeidsbyrås møter i Montreal og Genève etter annen verdenskrig og var i 1948 medlem av Norges delegasjon til De Forente Nasjoner.

J. T. B.