Fastighetsboksarbetet. I SvJT 1951 s. 647 ff lämnades senast en redogörelse för arbetet med uppläggande av nya fastighetsböcker för landet. I nedanstående tabell återgivas arbetsresultatet och ställningen vid utgången av treårsperioden 1951—1953.

Hovrätter
Antal upplagda fastigheter
Återstod att, överföra Antal domsagor i vilka arbetet
1951 1952 1953 1/1 1951 1/1 1954 slutförts ej slutförts
Svea 5,486 3,887 4,516 178,500 272,000 27 12
Nedre Norrland 3,250 2.663 700 6,000 70 8 2
Övre Norrland 522 645 128 4,800 3,700 6 4
Göta 3,166 2,637 1,730 16,300 10,000 18 8
Västra Sverige 15
Skåne och Blekinge 5,346 3,880 3,222 14,200 5,300 11 6
Summa 17,770 13,712 10,296 119,800 9,070 85 32

    Såsom framgår av tabellen har fastighetsboksarbetet avslutats i 85 av landets 117 domsagor. Enligt ingångna uppgifter beräknas arbetet under år 1954 bliva slutfört i ytterligare 5 à 7 domsagor.
    I förutnämnda, år 1951 i SvJT intagna redogörelse påpekades, att ett bottenläge i avseende å färdigställda upplägg nåtts år 1948, men att arbetsresultatet påtagligt förbättrats åren 1949 och 1950 sedan justitieministern i skrivelse till hovrättspresidenterna framhållit vikten av att arbetet snarast avslutades samt anvisat vissa utvägar för uppnående av ett gynnsammare arbetsresultat. De nu framlagda siffrorna visa att en kraftig nedgång i antalet färdigställda upplägg åter inträtt. Antalet har sjunkit för varje år under den sista treårsperioden. År 1953 har sålunda — oaktat justitieministern ånyo understrukit angelägenheten av att alla möjligheter att påskynda arbetet tillvaratoges —ett nytt bottenläge uppnåtts i det att allenast 10 296 nya upplägg tillkommit. Detta torde främst bero av brist på erforderlig arbetskraft, vilket i sin tur

 

1 Därav c:a 69,000 inom Kopparbergs län.
2 » » 66,000 . » » »

NOTISER 559lärer vara att tillskriva den under senare år avsevärt stegrade arbetsbördan vid såväl underrätterna som hovrätterna. Men vidare torde arbetet med överförande av de fastigheter, som ännu kvarstå i gamla böcker, i flertalet fall kräva omfattande utredningar och undersökningar.
    Den ovan intagna tabellen visar också att de under treårsperioden färdigställda uppläggen till stor del avse nybildade fastigheter, då ju antalet ännu ej överförda fastigheter icke minskat i proportion till antalet nya upplägg. Under perioden ha sålunda färdigställts sammanlagt c:a 41 800 upplägg under det antalet i gamla böcker kvarstående fastigheter minskat med tillhopa allenast c:a 28 700. 13 100 eller icke fullt en tredjedel av uppläggen skulle alltså gälla nytillkomna fastigheter.

Th. W.