Besvärstiden i administrativa mål. De sakkunniga som tillkallats för fortsatt utredning rörande det administrativa besvärsinstitutet och därmed sammanhängande frågor (besvärssakkunniga: prof. N. Herlitz, ordf., regeringsrådet S. Björkholm och landssekreteraren O. Åkesson med hovrättsassessorn docenten G. Petrén som sekr.) ha i ett delbetänkande upptagit frågan om för enhetligande av besvärstiden i administrativa mål (SOU 1953:30, 36 s.). I betänkandet föreslås sådan ändring i besvärsförordningen d. 14 dec. 1866 att besvärstiden för de mål som avses i förordningen bestämmes till tre veckor med en förlängning av två veckor för menighet som klagar. Ändringen föreslås träda i kraft d. 1 jan. 1955. De sakkunniga förutsätta att treveckorstiden efterhand införes i övrig hithörande lagstiftning.

S. R.

 

    Ur Svensk Författningssamling 1953.
    603. Lag 25 sept. 1953 om motverkande i vissa fall av konkurrensbegränsning inom näringslivet.
    604. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 20 § lagen d. 28 maj 1937 (nr 249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar.
    627. KK 2 okt. 1953 om ändring i järnvägstrafikstadgan d. 12 juni 1925 (nr 348).
    652. Regeringsformen omtryckt.
    653. Riksdagsordningen omtryckt.
    654. Tryckfrihetsförordningen omtryckt.
    666. KRegl. 27 nov. 1953 ang. förrättningar och tjänsteresor utom riket(utlandsreglemente).
    676. KK 13 nov. 1953 om ändring i förordn. d. 14 dec. 1917 (nr 915) ang. indrivning och redovisning av böter.
    677. KK s. d. ang. ändring i kung. d. 18 nov. 1938 (nr 669) med vissa föreskrifter rörande tillämpning av lagen om verkställighet av bötesstraff.
    678. KK s. d. ang. ändrad lydelse av 7 och 8 §§ kung. d. 19 dec. 1947 (nr 947) med närmare föreskrifter om strafföreläggande.
    682. KK 20 nov. 1953 ang. ändring i kung. d. 4 jan. 1949 (nr 7) med förordnanden på civilförvaltningens område jämlikt lagen d. 28 maj 1937 (nr 249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar.
    716. KK 11 dec. 1953 ang. utgallring av handlingar hos vissa statsmyndigheter.
    719. KK 20 nov. 1953 om nya tomträttsböcker och vattenfallsrättsböcker.
    720—723. Följdförfattningar härtill.

B. L.

 

    Skandinavisk kurs i kriminologi. Det internationella sällskapet för kriminologi med säte i Paris (jfr SvJT 1952 s. 75) organiserade under veckan 16—21 nov. 1953 genom professor Olof Kinberg en skandinavisk kurs i kriminologi i Stockholm. Kursen hölls i Svenska läkarsällskapets lokaler. Antalet deltagare var bestämt till högst 30 à 35 för att ge föreläsningarna och diskussionerna en karaktär av otvungna bordssamtal. Åhörarnas antal var något högre. Sällskapets generalsekreterare M. Jean Pinatel föreläste d. 16

60 NORDISKT OCH INTERNATIONELLToch 17 nov. om kriminologi och straffrätt och om brottslighetens utveckling i Frankrike efter kriget. Från Danmark föreläste overlæge Max Schmidt och chefen för fængselsvæsenets arbejdsdrift C. Aude-Hansen, från Finland prof. M. Kaila, från Norge prof. 0. Ødegård och från Sverige professorerna T. Segerstedt, I. Agge, I. Strahl och P. Ekelöf, överläkaren B. Gerle, socialläkaren G. Inghe, skyddskonsulenten F. Söderberg samt först och sist Kinberg själv, första dagen om farlighetsproblemet inom kriminologien och såsom en avslutning om »manschettbrottsligheten». Diskussioner ägde rum efter föreläsningarna och vid särskilda frågetimmar under Kinbergs ledning. Av de svenska deltagarna var omkring hälften läkare och de övriga mest i vårdarbetet deltagande. Vid en avslutningslunch d. 21 nov. blev prof. Kinberg varmt hyllad av deltagare från alla de nordiska länderna. Kursens föreläsningar kommer att utges från trycket.

—r.