LITTERATURNOTISER 599Das abgeänderte Japan ische Strafgesetzbuch. Tysk översättning av KINSAKU SAITO och HARUO NISHIHARA. de Gruyter. Berlin 1954. 37 s. DM 6,20.

 

    Efter 1868 års omstörtande s. k. »Meijireformation», som medförde en inre omvandling av det japanska kejsardömet på grundval av moderna västerländska rättsprinciper, underkastades landets straffrätt tre stora reformer. Varje gång utövade en europeisk rättsordning avgörande inflytande på den japanska lagstiftningen. 1880 års strafflag, som skapades av fransmannen GUSTAVE BOISSONADE, följde i stor utsträckning 1810 års franska code pénal. 1907 års strafflag, som utkommit i tysk översättning (de Gruyter, Berlin 1908), är påverkad av den tyska Strafgesetzbuch och den tyska dogmatiken. I 1947 års kriminalreform, genom vilken även straffprocessen omdanades, är främst modern anglo-amerikansk rättspraxis märkbar såsom ett nytt element. Detta gäller särskilt i fråga om reaktionssystemet inom vilket den villkorliga domen fått en allt större betydelse. Genom en lagändring år 1953 utvidgades detta instituts tillämpningsområde ytterligare. Den nya lagstiftning om unga lagöverträdare som trädde i kraft i Japan år 1948 ingår tyvärr icke i den föreliggande tyska översättningen.
    Angående kriminalreformernas detaljer må hänvisas till en redogörelse av prof. SIGEMITU DANDO i Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 1954 bd 66 s. 151.

G. S.

 

    Ur nordiska tidskrifter.

 

    Juristen. Nr 31. HUNO VON HOLSTEIN, Om dommeres medvirken ved fjernelse af børn efter forsorgsloven, s. 317—320.— H. HØJRIS, Landsnævn eller retspleje, s. 321—328. Nr 33. FLEMMING TOLSTRUP, Hovedtræk af den ny jordlovgivning, s. 336—350.
    NIR Nordiskt immateriellt rättsskydd. H 2. HARRY V. D. HUDE, Kan reparerede maskiner og uoriginale reservedele forhandles under den originale varesmærke?, s. 69—75. — MAGNE FALK, Granskningen av patentansökningar i svenska patentverket, s. 76—80. — LENNART KÖRNER, God affärssed och illojal konkurrens, s. 81—89.
    Nordisk Försäkrings Tidskrift. H. 4. HENRIK BACHE, Forsætlig fremkaldelse af forsikringsbegivenheden, s. 273—284. — TRYGVE LANGE-NIELSEN, Erstatning for psykisk skade — »dommage morale» — efter fransk rett, s. 312—332.
    Nordisk Tidsskrift for International Ret og Jus Gentium. Fase. 1—2. ERIK COLBAN, De forente nasjoner som permanent verdens organisasjon, s. 3—15.BENGT ODEVALL, Global ersättning för ekonomiska intressen i utlandet, s. 16—27. — TORSTEN GIHL, Ytterligare om kvalifikationsproblemet, s. 28—30.— P. NYVANG KNUDSEN, Traktatbestemmelserne i USA's forfatning, s. 31—37.
    Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. H. 3. FINN HIORTHØY, Europeisk samarbeid angående utlevering av forbrytere, s. 197—207. — EMIL STANG, Mortifikasjon av ærekrenkende uttalelser i Stortinget, s. 208—211. — J. TROLLE, Mortifikation af »privilegerede» ærekrænkelser og den parlamentariske ytringsfrihed, s. 212—215. — HENRY HAVIN, De kriminelle i lys av behovs-psykologien, s. 216—222. — O. I. KAARSBERG, Danske domme i straffesager 1951—1953, s. 223—241. — VERNER GOLDSCHMIDT, Den grønlandske kriminallov og dens sociologiske baggrund, s. 242—268.
    Svensk skattetidning. H. 6—7. GEORG BLOMQVIST, Översikt av 1954 års vårriksdags beslut angående skatterna, s. 169—194. — ERLAND GEI.IER, Om fondskatten, s. 195—224.
    Svensk sparbankstidskrift. H. 7. PER JACOBSSON, Penningvärde och bankväsen, s. 382—390. — HARALD DICKSON, Några frågor rörande stadsfastigheters avkastningsvärden, s. 391—400.

600 LITTERATURNOTISER    Svenska stadsförbundets tidskrift. Nr 12, 13. FRITZ KAIJSER, Kommunalförvaltningsorganisationens anpassning till den nya kommunallagen, I s. 351—358, II s. 373—378. Nr 15. E. G. WESTMAN, De kommunala aktiebolagen i rättslig belysning, s. 457—461.
    Svensk tidskrift. H. 7. JAN BERGENDAL, Häradsnämnden — dess storlek och rösträtt, s. 353—365.
    Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. H. 4. O. HJ. GRANFELT, Invändningar i växelmål, s. 153—167.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 39. INGER VOGT, Oversigt over Henry Ussings forfattervirksomhed siden 60-års dagen, s. 237—240.

C. H.