Helsingfors universitet. Den efter prof. Erik af Hällströms frånfälle lediga svenskspråkiga professuren i civilrätt har ombildats till en professur i civilrätt och handelsrätt. Till innehavare av lärostolen utnämndes d. 2 aug. 1954 docenten, jur. dr Berndt Godenhielm.
    Prof. Godenhielm är född i Helsingfors 1913, avlade högre rättsex. 1937 samt blev jur. kand. 1943 och jur. lic. 1948. Han disputerade 1950 med avhandlingen »Patentskyddets omfång på basen av patentanspråkets funktionella innehåll» samt utnämndes 1952 till docent både vid Helsingfors universitet och vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors. Sedan 1952 har han förestått den professur, vars innehavare han nu blivit. Hans specimen, som utkom i tryck 1954, bär titeln »Om säljarens bundenhet under förändrade förhållanden». Prof. Godenhielm är sedan 1954 red. sekr. för Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland.
    Till docenter har d. 5 mars 1954 utnämnts jur. dr Matti Ylöstalo i civil

616 NORDISKT OCH INTERNATIONELLTrätt samt d. 9 juni 1954 jur. dr Jouko Halila i processrätt, jur. dr Mikael Livson i straffrätt och jur. dr Eero Manner i jord- och vattenrätt.
    Doc. Ylöstalo är född 1917 och disputerade 1953 med en avhandling om testamentsklander. Doc. Halila är född 1916 och disputerade 1950 med en civilprocessuell avhandling om erkännande. Doc. Livson är född 1910. Han disputerade 1949 med en avhandling om det oegentliga underlåtenhetsbrottet och har dessutom 1954 utgivit en mindre monografi om skenbar brottskonkurrens. Doc. Manner är född 1913 och disputerade 1953 med en avhandling om allemansrätt såsom vattenrättsligt begrepp.

 

B. P-n