Juristföreningen i Stockholm höll årsmöte för 1953 d. 20 jan. 1954. Vid årsmötet närvoro ett 70-tal av föreningens medlemmar. Föreningens styrelse utgöres av överståthållaren Johan Hagander, ordf., dir. Gudmund Silfverstolpe, v. ordf., advokaten Carl Swartling, sekr. och kassaförv., utrikesrådet Sture Petrén, borgmästaren Gustaf Bång, advokaten Helge Lindahl, direktören Einar Nilsson, t. f. kommerserådet Anders Lindstedt och bankjuristen Erik Burling. Revisorer äro advokaterna Bertil Ahrnborg och Sten Lindskog med advokaten Tom-Erik Forssner som suppl. Medlemsantalet utgör 322.
    Förutom föreningsangelägenheter förekom vid årsmötet ett uppskattat föredrag av universitetskansler Arthur Thomson om den akademiska juristutbildningen, vilket föredrag väckte en livlig diskussion.

 

    Arbetsrättsliga föreningen bildad. Efter ett upprop, undertecknat av ordf. i arbetsdomstolen justitierådet Gunnar Dahlman, verkst, dir. i Svenska arbetsgivareföreningen Bertil Kugelberg, prof. Folke Schmidt, ordf. i LO vice talmannen Axel Strand och verkst, dir. i TCO Valter Åman, har Arbetsrättsliga föreningen bildats. Föreningen har till ändamål att främja intresset för den svenska arbetsrätten och därmed sammanhängande arbetsmarknadsproblem. Föreningen kommer att anordna föredrag och diskussioner samt understödja forskningen på detta område. Föreningen är öppen för alla, som genom sin yrkesverksamhet eller eljest äro intresserade av arbetsrättsliga spörsmål.
    Till ordf. valdes justitierådet Dahlman och till v. ordf. prof. Schmidt. Övriga ledamöter blevo ombudsmannen i Svenska industritjänstemannaförbundet Lennart Geijer, advokaten Gunnar Lindh, direktören i Sveriges textilindustriförbund C. F. W:son Lindell, direktören i Svenska arbetsgivareföreningen Gunnar Lindström och advokaten Arnold Sölvén, LO.
    Vid det konstituerande sammanträdet höll prof. Schmidt ett föredrag om »Uppgifter för svensk arbetsrätt».

 

    Gösta Victor Jacob Fischer avled d. 10 juli 1954. Han var född i Segerstad, Skaraborgs län, d. 22 dec. 1866. Han avlade mogenhetsex. i Jönköping 1886 och hovrättsex. i Uppsala 1890. Sedan han börjat tjänstgöra i Göta hovrätt, blev han fiskal 1901, assessor 1904 och hovrättsråd 1910. Han avgick med pension 1935.

 

    Olof Lundqvist avled d. 11 juli 1954. Han var född i Falköping d. 25 juni 1884 samt avlade mogenhetsex. i Jönköping 1902 och jur. utr. kand.ex. i Uppsala 1908. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring som bitr. jurist å advokatbyrå drev han egen advokatverksamhet i Hälsingborg från 1923. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1912.

 

    Einar Carl Anders Rosander avled d. 15 juli 1954. Han var född i Stockholm d. 29 mars 1894 och avlade studentex. där 1912 samt fil. kand.ex. 1917 och jur. kand.ex. 1921 i Uppsala. Sedan 1924 drev han egen advokatverksamhet i Stockholm. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1930.