672 LITTERATURNOTISERUr nordiska tidskrifter 1954.

 

    Från departement och nämnder. Nr 20. ARVID RIBBING, Den nya fiskeristadgan, s. 389—392.
    Förvaltningsrättslig tidskrift. H. 4. E. G. WESTMAN, Kommunal förvaltning genom aktiebolag, s. 191一209. ——GÖSTA GRAFFMAN, Statsrättsliga besvär, s.210—220.
    Juristen. Nr 37. THEODOR PETERSEN, Højesteretssagførerprøven og domstolene, s. 371—378. — V. BYRDAL, Hvermands videnskab, s. 379—384. Ni, 39—40. BERNHARD GOMARD, Børns erstatningsansvar, s. 395—422. Nr 42. FR. VINDING KRUSE, Högbroforssagen, s. 427—438. — LUDVIG BING, Højesteretsakførerprøven og domstolene, s. 439—442.
    Juristnytt. Nr 19. FOLKE SCHMIDT.  Staten och dess tjänstemän, s. 369—372.——Ur hyresrådets praxis, s. 384—386. Nr 20. ERLAND CONRADI, De offentliga tjänstemännen som arbetstagare, s. 393—399. Nr 21. CARL CHR. SCHMIDT, Förhandling och medling, s. 424-427. — Ur hyresrådets praxis, s. 435—438.
    Nordisk Administrativt Tidsskrift. H. 2. POUL  ANDERSEN, Ny grundlovsbestemmelser af særlig interesse for administrationen, s. 93—110.——NIKOLAI SCHEI, Om den kommunale inndeling i Norge, s. 111—125.——H. BAHR, Norskehøyesterettsdommer av administrativ interesse, s. 126—149.
    Statsvetenskaplig tidskrift. H. 4. HILDING EEK, Makten över utrikes ärendena, s. 375——391.——GUSTAF PETRÉN, Nådeinstitutets uppgift. Några randanteckningar till en interpellationsdebatt, s. 391一399.—— HALVAR G. F. SUNDBERG, Om begreppet utlagd gatumark, s. 408一412.
    Svensk lantmäteritidskrift. H. 5. GUNNAR PRAWITZ, Komplicerad sämjedelning och sämjeägoutbyte, s. 375—384.——BERTIL RISVEDEN, Medeltida tomtinätning, s. 385——388.——Bo SKÄRMAN, Äganderätten till en skogsallmänning, s.389——397. — ERIK JONSSON och NILS OLAUSSON, Avvittringen i Norrbottens läns lappmarker, s. 398—417.
    Svensk skattetidning. H. 8. ERIK HEDELIUS, Om begreppet bosättning enligt praxis i mantalsskrivningsmål, s. 255—276. — EINAR SIVERT, Förslaget till ändrad företagsbeskattning, s. 277—288. — S. LINDSTRÖM, Avdrag för kostnader för personbil, som delvis användes i jordbruksdrift, s. 289—295.
    Svensk tidskrift. H. 9. GERHARD HAFSTRÖM, Byn och miren — en jämförelse mellan den svenska bysamfälligheten och den ryska agrarkommunismen, s.464—473.
    Svenska stadsförbundets tidskrift. Nr 17. VALDEMAR ÅSTRÖM, Till frågan om ersättningsskyldighet för gas- eller elverk på grund av driftens nedläggande eller systemförändring, s. «515—-522.
    Tiden. H. 8. RICHARD STERNER, Demokratisk förvaltningskontroll ——eller odemokratisk?, s. 456—463.
    Tidskrift för kriminalvård. Nr 2. BJÖRN KJELLIN, Traditionellt och nytt i engelsk kriminalvård, s. 21一一24. — HARALD HJERN, Pressen och brottmålsreferaten, s. 25—28. 一 W. W. THORNBOROUGH, Probation för ungdom, s. 28—31.
    Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. H. 3—4. WILHELM PENSER, En försvarares dilemma, s. 159—164.——Från praxis i arvodesärenden, s. 165-——177.—— STEN RUDHOLM, Brottsbalksförslaget och remisskritiken, s. 245—259.
    Tidsskrift for Rettsvitenskap. H. 3. ALF ROSS, Om begrepet »retsanvendelse» og ordre public, s. 241—259.—— CARL STABEL,Det offentliges erstatningsansvar etter fransk rett, s. 260一279. — H. KIÆR MORDT, Om beslag og konfiskasjon av herboende fienders formue, s. 280—296.—— J. L. FROST og AA. LORENZEN, Fraden danske Høyesterets praxis i aaret 1953,s. 297—343.—— Det 20. nordiskejuristmøte, s. 344~352.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 41. SVEND LUND-ANDERSEN, Kan vi lære noget afsvensk retspleje?, s. 241—252. Nr 43. STIG JØRGENSEN, Udlæg i henhold til ejerpantebreve, s. 257—266. 一 E. RØNNOV-JESSEN, Kurstab, s. 267—272. Nr 45. K. HENNINGSEN, Om værdien af det »biologiske bevis》i faderskabssager,s. 273——276.—— ERNST ANDERSEN, Afsluttende bemærkninger om talmagi i afstamningssager, s. 277—283.—— OLE GANGSTED RASMUSSEN, Om byggelinier og ildebrand, s. 283一294. Nr 47. FR. VINDING KRUSE, Reformer af den engelske kontraktsret, s. 297—308.

C. H.