Académie internationale de droit comparé anordnade sin fjärde världskongress för jämförande rättsvetenskap i Paris under tiden 1—7 aug. 1954 (om tidigare kongresser se SvJT 1932 s. 408, 495, 1937 s. 438, 1951 s. 151). Kongressen, som var förberedd framför allt genom det outtröttliga arbete, som nedlagts av akademiens generalsekr. prof. Elemer Balogh, var talrikt besökt av jurister från praktiskt taget hela världen, om man undantager sovjetblocket. Sverige företräddes av professorerna Ekelöf, Ljungman, Lögdberg, Malmström och Olivecrona, docenten Dovring samt dr G. Simson. Vid de högtidliga öppnings- och avslutningssessionerna, vilka liksom sektionsförhandlingarna höllos i Faculté de droit (invid Panthéon), presiderade den frejdade amerikanske rättsläraren Roscoe Pound.
    Programmet var liksom vid akademiens föregående kongresser ytterligt omfattande —— de flesta skulle väl vilja säga alldeles för omfattande —— och diskussionerna i de talrika sektionerna föreföll att vara av växlande värde men bjöd i stor utsträckning på mycket intressanta synpunkter och förmedlade utmärkta upplysningar; tillika gåvo de tillfälle till givande personliga kontakter. För den enskilde deltagaren var det emellertid omöjligt att följa mer än en eller två speciella undersektioner.
    Huvudsektionerna voro fyra: sektion I för allmänna frågor, sektion II för civilrätt, internationell privaträtt m. m., sektion III för handelsrätt, immaterialrätt m. m. och sektion IV för offentlig rätt, straffrätt, folkrätt. Inom varje sektion var en indelning gjord i undersektioner; så hade t. ex. sektion I sju undersektioner. Alla frågor voro förberedda genom specialrapporter och föredrogos av utsedda generalrapportörer. Bland generalrapportörerna märktes prof. Ekelöf (»Le role respectif du juge et des parties dans l'allégation des faits et l'importance du procés-verbal de l'audience judiciaire»), prof. Olivecrona (»Les limites de l'action a but purement déclaratif»), doc. Dovring (»L'exploitation agricole traitée comme une Universalité juridique»), prof. Lögdberg (»La determination de l'auteur dans l'oeuvre cinématographique»)

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 691och prof. Ljungman (»Les tentatives d'extension du droit d'auteur, Droits voisins»). Dr Simson talade om »Les délits de Droit des gens». Schweizare och belgier hade i förväg i särskilda volymer tryckt samtliga rapporter från sina resp. länder.
    Staden Paris gav en mottagning i Hotel de Ville, och en kväll voro deltagarna inviterade till en fascinerande ljus- och ljudföreställning i slottsträdgården i Versailles under titeln »Toutes les gloires de la France».
    Akademiens resurser äro tyvärr begränsade, men det finnes all anledning att hysa förhoppningen, att akademien skall kunna fortsätta sitt arbete i den jämförande rättsvetenskapens tjänst, ett arbete som den själv inordnat under devisen »Doctrina generi liumano ad meliora aditus sit ~ Vers lemieux par la science pour l'humanité».

Åke Malmström