NOTISER 695    Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning. I anslutning till årsdagen, d. 18 nov., av stiftarens frånfälle har styrelsen för stiftelsen beslutat utdela anslag å tillhopa 37 500 kr. Tidigare under 1954 har utdelats anslag å tillhopa 3 500 kr. Under åren 1952 och 1953 beviljades anslag å 51 200kr. och 49 600 kr. (ang. 1951 se SvJT 1952 s. 880). Stiftelsens kapitalbehållning uppgick d. 31 dec. 1953 till 991 541: 71.

S. R.

 

    Sveriges domareförbund höll ordinarie förbundsmöte d. 9 okt. 1954 i Handelshögskolans aula i Stockholm under ordförandeskap av presidenten Harry Guldberg och mod deltagande av ett stort antal ledamöter ooh gäster, bl. a. representanter för domareförbunden i Danmark, Finland och Norge. Vid mötet behandlades sedvanliga förbundsangelägenheter, varefter hovrättsrådet Hugo Henkow höll föredrag över ämnet »Förslaget till ny ärvdabalk».
    Vidare diskuterades »Några synpunkter på utformningen av domarkarriären» med inledningsföredrag av lagbyråchefen Otto Petrén.
    Förbundets styrelse utgöres för närvarande av presidenten Guldberg, ordf..borgmästaren Gösta Strandell, v. ordf., med häradshövdingen Gunnar Garlesjö som suppl., justitierådet Per Santesson med presidenten Joel Laurin som suppl. samt hovrättsrådet Gunnar Aquilon, sekr. och kassaförv., med assessorn Bengt Lännergren som suppl., ävensom av ledamöter utsedda av de till förbundet anslutna domarföreningarna. Dessa ha senast utsett följande styrelseledamöter: föreningen Sveriges hovrättsdomare presidenterna Ivar Wieslander och Knut Elliot med lagmännen Orvar Bäcksin och Yngve Kristenssonsom suppl., föreningen Sveriges häradshövdingar häradshövdingarna Nils Joachimsson och Frithiof Folkard von' Scherling med häradshövdingen Sture Svensson och tingsdomaren Bengt Sandström som suppl., föreningen Sveriges stadsdomare rådmannen Erik Ringenson med borgmästaren Sven Lutteman och rådmannen Birger Brandt som suppl. samt revisionssekreterareföreningen revisionssekreteraren Erik Alexanderson med revisionssekreterarna Åke Lundgren och Arvid Liizell som suppl.
    Förbundets medlemsantal utgjorde vid tiden för förbundsmötet något över 600.

 

    Föreningen Sveriges häradshövdingar höll sitt årsmöte d. 8 okt. 1954 i arbetsdomstolens sessionssal i Ryningska palatset i Stockholm under ordförandeskap av häradshövdingen Gunnar Carlesjö och med deltagande av I cirka 100-talet ledamöter och gäster, bland vilka senare märktes representanter för häradshövdingarnas i Finland förening. Vid årsmötet höll prof. Strahl föredrag över ämnet »Något om strafflagberedningens planer ang. behandlingen av ungdomsbrottsligheten och om villkorlig dom», vilket följdes av diskussion. Justitierådet Dahlman höll ett anförande om arbetsdomstolen och förevisade domstolens lokaler, varefter ordf. i Nedre justitierevisionen rev.sekr. Erik Alexanderson ledde en visning av revisionens likaledes i det Ryningska palatset inredda lokaler (jfr SvJT 1954 s. 288). Av förvaltningsberättelsen framgick att liksom under föregående år föreningens yttrande inhämtats i åtskilliga lagstiftningsfrågor.
    Föreningens styrelse utgöres av häradshövdingarna Carlesjö, ordf., och Nils Joachimsson, v. ordf., tingsdomaren Bengt Sandström, sekr., samt häradshövdingarna Frithiof Folkhard von Scherling, Erik Thomasson, Henrik Lindvall, Gunnar Bogren och Sture Svensson, kassaförv. Antalet medlemmar i föreningen utgjorde vid tiden för årsmötet 157, varav 4 äro hedersledamöter.