696    Justitiedepartementet. K. M:t iar 22 okt. 1954 förordnat rev.-sekr. Lennart af Klintberg att utreda frågan om delning av Södertörns domsaga.
Dep.chefen har
    21 okt. 1954 förordnat prof. Jörgen Westerståhl att vara sekr. i författningsutredningen (jfr ovan s. 683);
    25 okt. 1954 tillkallat f. d. justitierådet Seve Ekberg att verkställa en systematisk översyn av 2 § regeringsrättslagen ;
    5 nov. 1954 tillkallat häradshövdingen Einar Anderberg, ordf., docenten Erik Anners, ledamoten av riksdagens II kamm., överingenjören Gustav Boija, organisationsdirektören Joakim Garpe, ledamoten av riksdagens I kamin., studiesekreteraren Eric Holmqvist, förste byråingenjören Hans Lantz samt ledamoten av riksdagens I kamm., andre vice talmannen, hemmansägaren Gunnar Lodenius att verkställa utredning av frågan om indragning till det allmänna av oförtjänt jordvärdestegring. Till sekr. åt de sakkunniga har samtidigt förordnats e. o. assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Bengt Hjern;
    18 nov. 1954 förordnat fiskalen i Göta hovrätt Rune Lindgren att vara sekr. i 1951 års rättegångskommitté.

 

    Utrikesdepartementet. K. M :t har 5 nov. 1955 utsett byråchefen för lagärenden i just.dep., hovrättsrådet i Svea hovrätt Sigurd Dennemark till svensk representant i den av Förenta nationernas ekonomiska och sociala råd tillsatta kommittén för studium av frågan om verkställighet av internationell skiljedom.

 

Hovrätterna. K. M:t liar
    5 nov. 1954 förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Gösta Graffman att vara vice ordf. å avd. i hovrätten;
    19 nov. 1954 förordnat hovrättsråden i Svea hovrätt Erik Zethelius och Arne Adelsohn att fullgöra på lagman ankommande göromål.

 

Häradsrätterna. K. M:t har
    5. nov. 1954 förordnat hovrättsrådet i hovrätten för Övre Norrland Hugo Henkow att t. v. förvalta häradshövdingämbetet i Södertörns domsaga;
    19 nov. 1954, med ändring av nu gällande fullmakter, förklarat, att häradshövdingarna Manne Zuhr, Hilmer Kollberg och Bertil K och skola fr. o. m. 1 jan. 1955 vara häradshövdingar i Askims och Mölndals, resp. Hisings, Sävedals och Kungälvs samt Orusts, Tjörns och Inlands domsaga, att tingsdoinaren Nils Källoff skall fr. o. m. 1 jan. 1955 vara tingsdomare i Askims och Mölndals domsaga samt att särskilde inskrivningsdomaren Georg Olovsson skall fr. o. m. 1 jan. 1955 vara särskild inskrivningsdomare i Askims och Mölndals samt Hisings, Sävedals och Kungälvs domsagor.

 

Rådhusrätterna. K. M:t har
    5 nov. 1954 förordnat rådmannen i Sthm Allan Wirgin att vara ordf. å Sthms rrs tjugonde avd.;
    19 nov. 1954 utnämnt e. rådmännen i Sthm Gustaf Gyllenhammar och Gösta Welander samt förordnat t. f. rådmannen i Sthm Erik Svenonius till rådmän resp. e. rådman i samma stad;
    19 nov. 1954 utnämnt ass. vid rådhusrätten i Kristianstad Ragnar Grönvall till rådman i samma stad.

 

    Åklagarväsendet. K. M:t (liar 5 nov. 1954 förordnat 1 :e stadsfiskals ass. Björn Gerelly e. o. 1 :e stadsfiskalsass. Torsten Engelberth samt 2 :e stadsfiskalsass. Bertil Carrick att upphälla befattningar såsom bitr. stadsfiskal i Ca 37 i Sthm.
    Riksåklagarämbetet har 16 nov. 1954 utnämnt e. o. landsfogdeass. Evert Kurt Fridolf Östlund till bitr. stadsfiskal i Linköping.

 

Trycklov meddelat d. 13/12 1954.