REINHOLD EILARD. Exekution i lön. Borås 1954. Förf:s förlag. 266 s. Kr. 19,85.

 

    Stadsfogden EILARD i Borås har utgivit en omarbetad och utökad upplaga av sitt arbete Införselexekutionen. Utökningen består i huvudsak i att förf. tillfogat en kommentar till bestämmelserna i 67 § utsökningslagen om utmätning av lön och vidgat redogörelsen för uppbördsförordningens föreskrifter på det behandlade området. Då arbetet numera — med bortseende från konkursexekutionen — berör varje exekutivt ingrepp i lön jämte de närliggande intäktsformerna pension och livränta, har förf. givit boken den träffande titeln »Exekution i lön».
    Beträffande det nya avsnittet om utmätning av lön kan det beklagas att förf. med sin stora erfarenhet icke något närmare än vad som skett ingått i behandling av denna omtvistade fråga, där tillämpningen av lagbestämmelserna även torde vara ganska skiftande. Förf:s tydligen rätt reserverade inställning mot löneutmätningar i princip har stöd av — förutom de praktiska svårigheterna med passning på förfallodagarna — gjorda uttalanden i bl. a. förarbetena till införsellagen. TRYGGERS klassiska yttrande i hans alltjämt tongivande kommentar till utsökningslagen, att utmätningsmannen icke behöver ställa sig till förfogande för att »löpa i kapp» med gäldenären om lönens utfående, brukar i detta sammanhang även gärna åberopas. Den senaste tidens höjning av lönestandarden för stora befolkningsgrupper synes emellertid ge anledning till överväganden, om icke åtgärder borde vidtagas för att åt en borgenär bereda ökade praktiska möjligheter att utfå sina domfästa fordringar hos en gäldenär, som icke har andra egentliga tillgångar än en kanske relativt god löneinkomst.
    Arbetet innehåller — jämte synnerligen ingående citat ur förarbetena — en så vitt anm. kunnat finna i det hela uttömmande hänvisning till de i NJA och SvJT intagna rättsfallen på områdena ifråga. Vid sidan härav har refererats — ibland måhända väl utförligt — ett avsevärt antal mål av betydelse för rättstillämpningen, vilka varit föremål för hovrätts avgörande. Härvid märkas i första hand sådana som haft sin upprinnelse i Borås och i vilka förf. själv varit verksam i sin tjänsteutövning såsom utmätningsman, men även åtskilliga andra. Rättsfallen och förf:s egna ingående analyser ge besked om att tillämpningen av införselbestämmelserna stundom kan vara intrikat nog.
    Här har icke varit avsikten att ingå på några detaljanmärkningar. Jordmånen härför synes för övrigt vara skäligen mager. En direkt felaktig tolkning av besvärsbestämmelserna i 7 § avflyttningsförbudslagen (s. 241) må dock påpekas. Besvär över överexekutors beslut i mål enligt denna lag skola anföras inom tre veckor från delfåendet (214 § UL) och icke från utslagets dag. Det anförda rättsfallet NJA 1949 s. 294 är icke tillämpligt i detta fall.
    Boken utgör ett värdefullt bidrag till klarläggandet av lagstiftningen och rättstillämpningen på hithörande områden och bör vara till gagn särskilt för alla de fyra rättsinstanser som ha exekutionsärenden under sitt bedömande

G. B.