MO:s ämbetsberättelse. MO har enligt sin till 1955 års riksdag avgivna ämbetsberättelse under 1954 gjort framställningar till K. M:t ang. fråga om sådan lagändring att mål rörande vissa förseelser mot värnpliktslagen (36—39 §§) icke skola anses såsom militära mål.
    Redogörelsen för åtal och andra ärenden avser bl. a. tolkningen av straffbestämmelserna i 26 kap. 13 och 14 §§ strafflagen om övergivande av post och om onykterhet i tjänsten samt fråga ang. den tidpunkt från vilken en inkallad värnpliktig är underkastad ansvar såsom krigsman. Även några fall av missfirmelser redovisas. Varken till form eller innehåll synes de dock tåla en jämförelse med de kraftfulla uttryckssätt och djärva bilder som i äldre tid föranlett ingripande från MO:s sida. Disciplinbot för tjugo dagar kostade det sålunda en sergeant som enligt MO:s utredning yttrat till en värnpliktig, att denne vore den mest osympatiska beväring som sergeanten haft att göra med under sin militära tjänstetid, samt därefter tillagt ungefär följande: »ja, jag hade ju förstås en som blev rånmördare». Till straffet bidrog möjligen också att sergeanten samtidigt fälldes till ansvar för tjänstefel, bestående i att han, bl. a. vid ifrågavarande tillfälle, använt tilltalsordet »du» i stället för nummer, namn eller militär titel.
    Berättelsen avslutas med sakregister till ärenden som redovisas i de åren 1950—1955 avgivna ämbetsberättelserna.

S. R.

 

    FN:s första världskongress om förebyggande av brott och behandling av lagöverträdare hålles i Genève under tiden d. 22 aug.—3 sept. 1955 (jfr SvJT 1954 s. 692).
    Kongressen skall arbeta på tre sektioner, av vilka den första skall behandla minimiregler för behandlingen av fångar samt rekrytering och utbildning av tjänstemän vid fängelserna, den andra sektionen öppna anstalter samt fängelsernas arbetsdrift och den tredje sektionen ungdomsbrottsligheten. Officiella språk är franska, engelska och spanska. Tolkning kommer att ske från ett språk till de båda andra.
    Förberedande arbete för kongressen har utförts bl. a. vid FN:s regionala konferenser. Materialet kommer att tillställas de personer som skall deltaga i kongressen.
    I kongressen kan deltaga, förutom personer som utsetts att officiellt representera sitt land m. fl., ett visst antal enskilda personer, som tillhör någon av följande grupper: tjänstemän inom polisväsendet och vid anstalter för vuxna och unga lagöverträdare, domare, advokater, universitetslärare, vetenskapsmän som forskat på detta område, delegerade från statliga och privata

 

NOTISER 135organ som sysselsätter sig med lagöverträdare eller utövar en förebyggande verksamhet, personer eller representanter för organisationer, vilka inbjudits av FN:s generalsekreterare.
    Enskilda personer som önskar deltaga i kongressen skall insända anmälan till The Director, Division of Social Welfare, United Nations, New York, USA. I anmälan bör lämnas fullständiga upplysningar om yrke och verksamhet som berättigar till deltagande, samt vidare uppgift om vilken sektion vederbörande önskar deltaga i och vilket av kongressens officiella språk han bäst behärskar. 

C. H.