188 LITTERATURNOTISERJULIUS VON GIERKE. Das Recht der Wertpapiere. Köln-Berlin 1954. Carl Heymanns Verlag. XI + 130 s. DM 4,85.

 

    Denna bok av den kände handelsrättsspecialisten JULIUS VON GIERKE är avsedd för studiebruk och ger mycket kortfattat en översikt över reglerna om värdepapper. Framställningen inledes med en värdepappersrättens »allmänna del», varefter ges de viktigaste reglerna om skilda typer av värdepapper. Största utrymmet ägnas åt växeln. Ehuru framställningen är koncentrerad lyckas förf. få med jämförande utblickar på utländsk rätt — bl. a. även svensk; vår skuldebrevslag ges betyget »hochinteressant» — historiska notiser och synpunkter på de olika värdepapperens användning i näringslivet.
    Den tyska värdepappersrätten har på senare år riktats med flera förträffliga framställningar förutom den här omnämnda: LOCHER, HUECK, REHFELD, för att nu nämna några namn på sådana som sysslat med värdepapper i allmänhet; i fråga om växel- och checkrätt må särskilt nämnas det omfångsrika arbete av den store värdepappersauktoriteten JACOBI, vars postuma utgivande påbörjades förra året. Det kännes som en brist att vi här i Sverige icke har någon modern systematisk framställning av värdepappersrätten. En sådan skulle säkerligen fylla ett behov icke blott i den akademiska undervisningen utan även för praktikens män.

H. H—r

 

    Ur nordiska tidskrifter 1955.
    Från departement och nämnder. Nr 1. GEORG DAHLIN, Lagar om förvaltning, rättegång, sociala anordningar m. m., s. 1—6. — KURT LINDROTH, Trafiksäkerhet, s. 9—16. Nr 2. SVEN FISCHIER, Anstalter för förvarade och internerade samt ungdomsklientel, s. 38—43. Nr 3. SVEN-BÖRJE JACOBSON, Allmän ordningsstadga i modern gestalt, s. 45—50.
    Juristen. Nr 1. W. E. v. EYBEN, Interessentskaber og samejer, s. 1— 26.—CHR. ARNSKOV, Reparationsudgifter på varmeregnskaber, s. 27—30. Nr 3. ALF ROSS, Endnu engang blodtypebevis, s. 33—40. Nr 5. ASGER RASMUSSEN, Grundloven af 1953 § 73, stk. 3 og landvæsensretterne, s. 53—63. — JØRGEN TROLLE, Den grønlandske Ægteskabslov, s. 63—72. — HARALD BLIKSTED, Erstatningskravets beregning, når ejendomskøb misligholdes, s. 73—76.

    Juristnytt. Nr 3. TORE TALLROTH, Uppdrag i utlandstjänst, s. 49—52. — HARALD RUBINSTEIN, Från kinesisk rättssal, s. 52—53.
    Nordisk försäkringstidskrift. H. 1. JAN GABRIELSON, Några av dagens problem inom återförsäkringen, s. 27—38. — THORVALD JOHNSEN, Brannforsikring med ubegrenset garanti (fullverdiforsikring) for hus og lösöre i Frankrike, s. 39—54. — ROLF ENGSTRAND, Två års mopedförsäkring, s. 55 —70. — HANS THRANOW, Den franske Forsikringsaftalelov, s. 71—78.
    Statistisk tidskrift. Nr 1. SVERKER GROTH, Brott som kommit till polisens kännedom år 1953, s. 24—42.
    Svensk skattetidning. H. 1. Regeringsrättsutslag 1954, s. 1—136.
    Svenska stadsförbundets tidskrift. H. 1. E. G. WESTMAN, Kommuns skadeståndsplikt i samband med nedläggande av gasverksdrift, s. 9—11.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 3. KNUD ILLUM, Højesteretssagførerprøvens Afskaffelse, s. 1—10. Nr 5. J. TROLLE, Om Deling af Skattepligten ved Skifte af Ægtefælleboer — derunder ogsaa uskiftet Bo, s. 13—20. — FR. VINDING KRUSE, Ejerpantebreve, s. 21—23. Nr 7. KNUD ILLUM, Betænkningen vedrørende fuld Grundskyld, s. 29—36. — W. L. VON EYBEN, Revision af pantebrevsformularer, s. 36—41.

C. H.