Förslag till reform av kriminalstatistiken. Kriminalstatistikutredningen har i sitt i slutet av år 1954 avgivna betänkande Den svenska kriminalstatistiken (SOU 1954:35) framlagt ett förslag till omläggning och utvidgning av kriminalstatistiken.
    Betänkandet inledes med en undersökning av kriminalstatistikens mål, medel och möjligheter. Utredningen utvecklar där, att huvuduppgiften för denna gren av statistiken är att belysa kriminologiska frågor och därvid särskilt dem som röra brottslighetens orsaker. Den varnar emellertid för en övervär-

 

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET 205dering av möjligheterna att på statistisk väg ernå en fullständig förklaring till orsaksproblemet.
    Den ledande principen i utredningens reformförslag har varit att inrikta statistiken främst på den brottslighet, som ur kriminologisk och kriminalpolitisk synpunkt är mest betydelsefull, nämligen grövre brottslighet och ungdomsbrottslighet. Den viktigaste grunden för kriminalstatistiken föreslås liksom hittills vara polisstatistiken och de uppgifter, som lämnas av åklagare och domstolar. Mera ingående redovisning föreslås för straffregisterbrottslighet och allvarligare lagöverträdelser av ungdomar, vilka icke rapporteras till straffregistret, medan övrig brottslighet föreslås skola erhålla summarisk behandling. I fråga om den brottslighet, rörande vilken sålunda en mera omfattande registrering skall ske, föreslår utredningen, att vissa av de faktorer, vilka f. n. rapporteras, skola uteslutas ur statistiken på grund av svårigheten att erhålla tillförlitliga uppysningar om dem och att i stället utökning sker på andra punkter, särskilt beträffande sådana faktorer, som kunna tjäna till belysning av' de förhållanden, under vilka brottslingen växt upp.
    Viktiga nyheter äro de förslag, som utredningen framlägger, om införande av verkställighetsstatistik och återfallsstatistik. Verkställighetsstatistiken är avsedd att omfatta dels dem som dömts ovillkorligt till frihetsberövande och dels dem som erhållit villkorlig dom med övervakning. Därjämte föreslås en undersökning vart tionde år av bötesbetalningen. Den föreslagna återfallsstatistiken koncentreras till de personer, som begått grövre brott och därför registrerats mera utförligt, och såsom återfall betraktas endast brott, som föranleda dylik utförlig registrering.
    Utredningen föreslår vidare en utvidgad nådestatistik, vissa förändringar i fylleristatistiken samt en oförändrad tvångsarbetsstatistik.
    Kriminalstatistiken föreslås publicerad dels i årliga berättelser och dels i sammanfattande tioårsöversikter.
    Utredningen har bestått av riksåklagaren Maths Heuman, (ordf.), prof. Ivar Agge, byråchefen Torsten Eriksson, byrådirektören Sverker Groth, byråchefen Erland von Hofsten och förste byråsekreteraren Torgny Lindberg. Såsom sekreterare har tjänstgjort e. o. aktuarien Sven Rengby.

H. T.