Aktsystem i inskrivningsärenden. K. M:t har förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden
    d. 6 aug. 1954 betr. Jönköpings stad fr. o. m. d. 1 jan. 1955; och
    d. 10 sept. 1954 betr. Sala stad fr. o. m. d. 1 okt. 1954.
    Aktsystem i inskrivningsärenden tillämpas nu i 114 av landets 117 domsagor, betr. Falu domsaga dock endast i Södra tingslaget. De tre domsagor, som alltjämt helt ha protokollsystem, äro Södra Möre, Nås och Malungs samt Ovansiljans domsagor. Av de 47 städer, som ännu ha egen jurisdiktion, tilllämpa 36 kronologiskt aktsystem och 3 (Sthm, Göteborg och Malmö) realaktsystem. De 8 städer, som alltjämt tillämpa protokollsystem, äro Enköping, Växjö, Kalmar, Oskarshamn, Visby, Ystad, Lidköping och Söderhamn. (Jfr SvJT 1951 s. 78).

Th. W.

 

    Statens samhälls- och rättsvetenskapliga forskningsråd har vid sammanträde d. 3 mars 1955 utdelat anslag för rättsvetenskaplig forskning. Tolv forskare fick sammanlagt 34 275 kr. För att kunna behandlas vid den rättsvetenskapliga sektionens nästa sammanträde skall ansökningar om anslag vara forskningsrådet tillhanda före d. 15 april 1955.

 

    Svenska föreningen för upphovsmannarätt, som bildats år 1954 (se SvJT 1954 s. 494), har under nämnda år sammanträtt två gånger. Föredrag ha hållits d. 27 april av prof. Gösta Eberstein om »Upphovsmannarättens föremål — ännu en gång» och d. 28 okt. av regeringsrådet Erik Hedfeldt om »Det nordiska förslaget till lag om upphovsmannarätt». Föreningens styrelse utgöres av prof. Eberstein, ordf., utrikesrådet Sture Petrén, v. ordf., prof. Seve Ljungman, sekr., adv. Ulf von Konow, skattm., regeringsrådet Hedfeldt, adv. jur. dr Axel Hemming-Sjöberg och f. d. hovrättsrådet Bengt Lassen. Föreningen hade vid årsskiftet 63 aktiva och 15 stödjande medlemmar.

 

    Föreningen Sveriges auditörer. Föreningens styrelse utgöres för närvarande av auditörerna Allan Wirgin, Sthm, ordf., Ernst Hallenberg, Falun, v. ordf., Knut Ljungberg, Sthm, sekr. och skattmästare, samt Gösta Wilkens, Göteborg, med auditörerna Titus Linnell, Sthm, och Sture Borgquist, Linköping, såsom suppleanter.
    Föreningen deltog föregående år med två representanter i »Det förste nordiske möde for jurister, beskæftiget i forsvarets tjeneste», vilket hölls i Köpenhamn. Till föreningens årsmöte innevarande år komma representanter för auditörerna i Danmark och Norge att inbjudas.

 

    Försäkringsjuridiska föreningens styrelse utgöres fr. o. m. 1955 av direktören N. G. Valentin, ordf., justitierådet Hjalmar Karlgren, v. ordf., direktören J. G. Lindström, sekr., prof. Phillips Hult, chefombudsmannen Ebbe Jacobsson, adv. Helge Lindahl, ombudsmannen Bengt Malmaeus och prof. Jan Hellner. Styrelsesuppl. äro adv. Gunnar Lindh och hovrättsassessorn Sten

 

216 NOTISERRudholm. Revisorer äro kammarrättsrådet Erik Stern och direktören Olof Alexanderson.
    Under år 1954 har föreningen sammanträtt fyra gånger, därvid följande föredrag hållits: d. 5 mars av docenten Ulf Persson över ämnet »Om försäkringsvärdets beräkning»; d. 28 april av chefombudsmannen Jacobsson ang. »Inkomstbeskattning av livförsäkring. Hur har Svenska Livförsäkringsbolags Skattenämnd tolkat 1950 års lagregler?»; d. 14 okt. av prof. Ivar Strahl om »Reformplaner beträffande bilskadeansvaret»; samt d. 1 dec. av højesteretssagfører Henrik Bache om »Problemer omkring personskade på fast ansatte personer, særlig om erstatning for forøget pensionsbyrde». — Föreningen har 249 aktiva och 31 passiva medlemmar.