NOTISER 217    Föreningen yngre Jurister i Skåne och Blekinge höll sitt årssammanträde d. 17 dec. 1954, varvid docenten Hans Villius höll föredrag om Maria Stuart och mordet på Darnley. Till föreningens styrelse valdes hovrättsassessorn Göran Borggård, ordf., adj. led. Bengt Åhberg, v. ordf., tingssekreteraren Åke Åhström, sekr. och kassaförv., samt assessorn Sven Braun och tingssekreteraren K.-G. Lindelöw. Inom ramen av den för flera år sedan upptagna förbindelsen med yngre jurister i Danmark anordnade föreningen d. 22 maj 1954 i Hälsingborg ett möte med medlemmar av »Foreningen af Dommerfuldmægtige i Danmark for København og Roskilde amter». Vid sammanträde d. 26 febr. 1954 inledde ordf. i Sveriges juristförbund borgmästaren Carl Svennegård och ombudsmannen i förbundet Styrbjörn von Feilitzen en diskussion om de statliga domarnas lönefråga. I diskussionen deltogo, bl. a., hovrättspresidenten Ivar Wieslander och häradshövdingen Gunnar Carlesjö. Vid ytterligare ett sammanträde — d. 18 nov. 1954 — ha löne- och befordringsförhållandena på domarbanan diskuterats efter inledningsanföranden av representanter för juristförbundet. Föreningen har 40 medlemmar.

 

    Stockholms rådhusrätts domareförening har sammanträtt till ordinarie årsmöte d. 29 maj 1954. Föreningen och Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund har haft gemensamt sammanträde d. 12 febr. 1954, därvid föredrag hölls av adv. Holger Wiklund över ämnet »Advokats skadeståndsskyldighet». D. 29 okt. 1954 anordnade föreningen en subskriberad middag för föreningens medlemmar.
    Såsom styrelse har under året fungerat borgmästaren Gustaf Bång, ordf., rådmannen Eric Gauffin, v. ordf., rådmannen Henning Bruce, assessorerna Fritz Trägårdh och Ingvar Ågren, t. f. assessorn Maja Britta Oldin, sekr. och kassaförv., samt sekreteraren Jan Gehlin. Suppleanter ha varit rådmännen Harry Hector, Gösta Widell och Allan Wirgin, assessorerna Wilhelm von Schéele och Åke Asp, t. f. assessorn Ella Köhler och domaraspiranten Claes Nisell. Såsom klubbmästare har fungerat rådmannen Allan Wirgin.
    Medlemsantalet har under året uppgått till omkring 125.

 

    Mälarprovinsernas stadsdomarförening. Styrelsen har under 1954 utgjorts av borgmästaren Bertil Hagström, ordf., borgmästaren Olov Rylander, v. ordf., och e. rådmannen Olle Knöös, sekr. och kassaförv., med borgmästaren Henrik Nyman och rådmannen Eric Ljunggren som suppl. Föreningen har ett 40-tal medlemmar.

 

    Malmö-Lunds juristförening har under 1954 sammanträtt två gånger, nämligen d. 11 mars och d. 29 okt., till vilka sammanträden inbjudits övriga i Skåne verksamma juristsammanslutningar. Vid marssammanträdet höll statsrådet Ingvar Lindell föredrag över ämnet »Trafiknykterhetslagstiftningen». Vid oktobersammanträdet höll prof. Karl Olivecrona föredrag över ämnet »Bevisskyldighet och fri bevisprövning». Till styrelseledamöter för år 1955 ha utsetts hovrättspresidenten Ivar Wieslander, ordf., lagmannen Gunnar Nilsson, v. ordf., sekr. och sexmästare, adv. Hans-Erik Bachmann, kassaförv., samt adv. Wilh. Penser, rådmannen Knut Bergwall, prof. Olivecrona och rådmannen Anders Bruzelius. Rector magnificus prof. Ragnar Bergendal, som under en lång följd av år beklätt posten såsom ordf. i styrelsen men vid oktobersammanträdet frånträdde denna post, blev vid sammanträdet varmt hyllad för sina insatser till föreningens fromma. Föreningens medlemsantal utgör 266.