218 NOTISER    Juristföreningen i Kristianstad höll årssammanträde d. 27 nov. 1954, varvid prof. Ragnar Bergendal höll föredrag om »Förslaget till Brottsbalk». Styrelsen består av landshövdingen Per Westling, ordf., häradshövdingen Åke Braunstein, v. ordf., häradshövdingen Torsten Myrland, rådmannen Ragnar Grönwall, sekr., samt advokaterna Hilding Ljunggren, Agne Wikborn och Tage Troedson. Föreningen har ett femtiotal medlemmar.

 

    Jönköpings juridiska förening höll 1954 årsmöte d. 8 april. Därvid höll borgmästaren Nils Rappe föredrag över ämnet »Hur rationalisera sinnesundersökningarna i brottmål?» Föreningens årliga bal ägde rum d. 16 okt. å Stora hotellet i Jönköping med omkring 80 deltagare. Vid sammanträde d. 9 dec. höll f. d. borgmästaren greve C. V. Spens föredrag över ämnet »Notarieminnen från sekelskiftet». — Föreningens styrelse har utgjorts av häradshövdingen Erik Ekstedt, ordf., presidenten Joël Laurin, v. ordf., adv. Hans Sundström, kassaförv., lagmannen Ove Lundin, borgmästaren Nils Rappe, landssekr. Åke Sylwan och hovrättsassessorn Thord Granger, sekr. med häradshövdingen Frithiof Folkard von Scherling, landsfogden Bertil Ankar och adv. Olof Wiedel som suppl. Antalet medlemmar uppgår till omkring 140.

 

    Nordvästra Skånes juristförening har hållit sammanträde d. 29 okt. 1954 i Hälsingborg, varvid hovrättsrådet Hugo Henkow höll föredrag över ämnet »Förslaget till ny ärvdabalk». — Styrelsen utgöres av borgmästaren L. G. Ohlsson, ordf, häradshövdingen G. A. Eriksson, rådmannen Edvin Richter och adv. Bertil Peyron, den sistnämnde sekr. — Föreningen har 56 medlemmar.

 

    Hallands juristförening sammanträdde d. 10 dec. varvid prof. Per Stjernquist höll föredrag över ämnet »Modern forskning angående lagarnas funktion i samhället». Vid ordinarie årssammanträde samma dag konstituerades styrelsen sålunda: häradshövdingen Henning Nitelius, ordf., landssekreteraren Robert Magnusson, v. ordf, borgmästaren Erik Bendz, advokaterna Karl Hillgård och Valfrid Granqvist samt borgmästaren Axel Lindskog med landsfogden Nils Eklund och assessorn Sixten Lundmark, tillika sekr. och klubbmästare, som suppl. Föreningen räknar 70 medlemmar.

 

    Göteborgs juristklubb har under 1954 haft fem sammanträden. Vid sammanträdena ha hållits föredrag, d. 28 jan. av assessorn Gustaf Ericson över ämnet »Mordet på Tsan Shih Lung — en kriminalhistoria från Korea och dess bakgrund», d. 27 april av prof. Åke Lögdberg över ämnet »Några synpunkter på förutsättningarna för auktorrättsligt skydd», d. 31 maj av kriminalkommissarien Thorsten Söderström över ämnet »På jakt efter sabotörer», d. 1 okt. av adv. Gunnar Bomgren över ämnet »Domstolarnas förlikningsverksamhet» samt d. 18 nov. av justitierådet Hjalmar Karlgren över ämnet »Om säkerhetsöverlåtelse av fast egendom och ett par närbesläktade spörsmål.»
    Till styrelse valdes vid sammanträdet d. 18 nov. rådmannen Gösta Wilkens, ordf, adv. Bo Westman, v. ordf, hovrättsfiskalen Bengt Hamdahl, sekr, assessorn F. A. Hammar, kassaförv, rådmannen Sven Lampers, bibliotekarie, och jur. kand. H. G. Mellander, sexmästare. — Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet till 370.

 

    Sjuhäradsbygdens juristförening höll ordinarie årsmöte d. 11 mars 1954. Till styrelse för det kommande verksamhetsåret omvaldes stadsfiskalen Robert Clémentz, Borås, ordf., nyvaldes adv. B. G. Heijl, Borås, v. ordf, samt

 

NOTISER 219omvaldes adv. Erik Hedlund, kronokamreraren Elis Winnermark och adv. Göran Linnander, samtliga i Borås, till övriga styrelseledamöter. Till styrelsesuppl. omvaldes assessorn Bengt Lindeblad och adv. Simon Haglund, båda i Borås.
    Vid årsmötet höll hovrättsassessorn Sten Rudholm föredrag över ämnet »Straffrättskommitténs förslag till brottsbalk» som följdes av diskussion. Tre ytterligare möten ha hållits, d. 6 maj 1954, då rådmannen Allan Källoff berättade om verksamheten i de neutrala kommissionerna i Korea, d. 14 okt. 1954 i anledning av en inbjudan från Älvsborgs Läns Södra Läkarförening att deltaga i en diskussion om ungdomsvårdsfrågor, vilken inleddes av chefen för socialstyrelsens skolbyrå Lars Bolin, samt d. 2 nov. 1954 gemensamt med Västra avdelningen av Sveriges juristförbund, varvid prof. Per Stjernquist, Lund, höll föredrag över ämnet »Modern forskning ang. lagarnas funktion i samhället».
    Föreningen har under året haft 37 medlemmar.