Värmlands läns juristförening har under 1954 hållit tre sammanträden. Vid sammanträde i Karlstad d. 20 febr. höll riksåklagaren Maths Heuman föredrag över ämnet »Riksåklagarämbetet — de sex första årens erfarenheter», vid årsmöte i Karlstad d. 2 juni höll landshövdingen Axel Westling föredrag över ämnet »Om arbetsförhållandena och ärendenas handläggning i Kungl. Maj:ts kansli» och vid höstsammanträde d. 2 okt. i Karlstad höll lagmannen Sven Nyström föredrag över ämnet »Cirkulation mellan olika juristbanor — några synpunkter med anledning av ett aktuellt förslag».
    Föreningens styrelse utgöres av häradshövdingen Ivar Hessius, ordf., stadsombudsmannen Gustaf Palmér, v. ordf., stadsfiskalen Lennart Palmér, sekr., adv. Otto Lange, skattmästare, och länsnotarien Bert Edberg, klubbmästare. Föreningen har för närvarande 96 medlemmar.

 

    Örebro läns juristförening hade d. 31 mars 1954 sitt ordinarie årsmöte. Därvid höll lagmannen Hjalmar Nordfelt föredrag om »Bakhållet i Skogstibble». Vid sammanträdet meddelade häradshövdingen Gunnar Ramstedt, vilken alltsedan år 1947 varit föreningens ordf., att han på grund av avflyttning från staden icke önskade ifrågakomma till omval såsom styrelseledamot. I hans ställe invaldes därför i styrelsen häradshövdingen Olof Ekecrantz. I övrigt omvaldes styrelseledamöterna.
    Föreningens styrelse utgöres av borgmästaren Gösta Strandell, ordf., adv. Magnus Wistrand, v. ordf., landsfogden Henrik Enhörning, sekr., avd. Arvid Berggren, kassaförv., landssekreteraren Erik Werner, stadsdirektören Gösta Johansson och häradshövdingen Olof Ekecrantz. — Föreningen har 75 medlemmar.

 

    Västmanlands juristförening har under år 1954 hållit fyra sammanträden. D. 5 mars talade prof. Ingemar Hedenius över ämnet »Moralisk ansvarighet». D. 23 april höll hovrättsrådet Hugo Henkow föredrag över ämnet »Ärvdabalksbetänkandet» och d. 27 okt. talade prof. Halvar Sundberg över ämnet »Något om förvaltningsrättens tvångsmedel». Slutligen talade lagmannen Hjalmar Nordfelt d. 7 dec. om »Bakhållet i Skogstibble». Föreningens medlemmar voro d. 22 juni 1954 av Aktiebolaget Svenska Metallverken inbjudna till visning av bolagets industrianläggningar i Västerås samt till middag å

 

220 NOTISERrestaurant Elba. Efter middagen talade förste byråsekr. i riksförsäkringsanstalten Sten Westermark om »Skadestånd och yrkesskadeförsäkring».
    Styrelsen har under år 1954 utgjorts av ombudsmannen Nils Holmer, ordf., landssekreteraren Ludvig Lorichs, v. ordf., assessorn Erik Ahnlund, sekr., länsnotarien Carl-Axel Sjöstedt, kassaförv., adv. Sven Peter Troili, klubbmästare, samt rådmannen John C. Carlbom och polismästaren Otto Stålhane. — Antalet medlemmar i föreningen utgjorde vid årsskiftet 84.