Dalarnas juristförening har under år 1954 hållit sitt årsmöte i Falun d. 12 juni, varvid häradshövding Ernst Leche, Rättvik, kåserade över ämnet »En domare for till England» och Stora Kopparbergs Bergslags AB:s nyinspelade färgfilm »En svensk storindustri» visades. En av föreningens styrelse till november månad planerad kurs i expropriationsrätt måste av skilda anledningar uppskjutas till följande år.
    Föreningens styrelse utgöres av häradshövdingen Leche, ordf., borgmästaren Gustaf Geete, v. ordf., adv. Mats Gerdén, sekr., adv. Per Olof Sylwan, kassaförv., och rådmannen Gunnar Hallert, klubbmästare.
    Föreningen har c:a 50 medlemmar.

 

    Gävleborgs läns juristförening höll årsmöte d. 22 maj 1954 i Järvsö. Vid årsmötet närvoro ett stort antal av föreningens medlemmar med damer. Föreningen har nu följande styrelse: adv. Hans Lindberg, Gävle, ordf., bitr. landsfogden Sven Ankar, Gävle, sekr., ombudsmannen Roland Alvin, Ockelbo, häradshövdingen Nils Baumgardt, Bollnäs, och bitr. taxeringsintendenten Bo Kellgren, Gävle. Suppl. äro rådmannen Sven E. Ståhl och adv. Sven Svedin, Gävle. Revisorer äro bankdirektören Per Johan Lindgren, Gävle, och adv. Claes Wallin, Sandviken. — Föreningen har 46 medlemmar.
    Vid årsmötet förekom, förutom föreningsangelägenheter, ett föredrag av justitierådet Nils Beckman med rubriken »Humanitet och samhällsskydd i de nuvarande rättsreaktionerna mot brottsligheten i Sverige». Det synnerligen intresseväckande föredraget blev livligt uppskattat och åtföljdes av en diskussion med många deltagare.

 

    Östersunds juristklubb har under 1954 haft två sammanträden. Vid första sammanträdet d. 12 juni 1954 firades klubbens 30-års jubileum. Till detta hade advokaterna i Östersund inbjudit ett tiotal kolleger med damer från Trondheim. Föredrag hölls av jur. kand. Per Olof Hillström, Östersund, över ämnet »Om vittnespsykologi». Vid det andra sammanträdet hölls föredrag av landssekr. O. Hulterström, Östersund, om »Den partiella länsstyrelsereformen».
    Styrelsen utgöres av adv. Erik Selander, ordf., vattenrättsdomaren Nils Viklund, v. ordf., rådmannen Sverker Lien, sekr., samt adv. Dieden Cappelen Smith och häradshövdingen Birger Jacobsson, suppl. Klubbmästare är advokaten Björn Holmer. Klubben har 69 medlemmar.

 

    Norrbottens juristförening — bildad 1928 — har under 1954 reorganiserats och antagit stadgar, ägnade att säkerställa föreningens bestånd.
    Styrelsen utgöres av häradshövdingen Olof Östberg, ordf., förste länsnotarien G. Hedbom, klubbmästare, och tingsdomaren Sven Christian Lagerlöf, sekr. — Föreningen har för närvarande omkring 25 medlemmar.