Juridiska föreningen i Lund har år 1954 hållit sex sammanträden. Därvid har föredrag hållits d. 16 febr. av landssekr. Sune Wetterlundh, Malmö, över ämnet »Några erfarenheter som domare och lagstiftare i Etiopien», d. 26 mars av landshövdingen Thorwald Bergquist, Växjö, över ämnet »Några intryck från medlingsverksamheten» samt d. 8 maj av byråsjef Thorsten Eckhoff, Oslo, över ämnet »Skilsmisselovgivning og skilsmissepraksis i U. S. A. »Sistnämnda föredrag hölls i samband med föreningens traditionella vårutfärd till studentkårens friluftsgård i Sösdala. Till denna hade inbjudits en representant för Juridisk Diskussionsklub i Köpenhamn samt en för juristföreningen Pykälä i Helsingfors.
    Vid höstterminens första sammanträde d. 15 okt. talade chefred. Gösta Netzén, Malmö, över ämnet »Vattenvårdens problematik». Föredrag har vidare hållits av justitierådet Hjalmar Karlgren d. 12 nov. »Om säkerhetsköp och därmed sammanhängande problem» samt av hovrättspresidenten Ivar Wieslander vid årsmötet d. 7 dec. om »Naturskyddet».
    Juridiska föreningen firade i samband med årsmötet sitt 70-årsjubileum. Härvid deltog många av föreningens såväl förutvarande som nuvarande medlemmar. Stipendiet ur Knut och Alice Wallenbergs fond tilldelades vid årsmötet jur. stud. Torsten Lilja.
    Åtta av föreningens medlemmar gästade på inbjudan av Juridisk Diskussionsklub Köpenhamn under en weekend i september. Som representant för föreningen gästade vidare jur. stud. Britta Ekman Pykälä och juristklubben Codex i Finland en vecka i början ay maj.

 

284 NOTISER    Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning: ordf. prof. Per Stjernquist, v. ordf. docent Ulf Persson, litteraturförman jur. stud. Torsten Lilja, sekr. jur. stud. Erland Aspelin, skattm. jur. stud. Karin Adlercreutz, klubbmästarinna jur. stud. Britta Ekman, sångförman fil. kand. Ove Ekman samt konsulter notarie Carl-Axel Petri, fil. kand. Lars Bergquist samt jur. stud. Lena Kihlman.
    Medlemsantalet har under året uppgått till omkring 250.