FÖRTECKNING ÖVER 

PROFESSOR TORSTEN GIHLS

SKRIFTER 1910-1954

 

Professorn, Juris och Filosofie Doktor Torsten Gihl avgår den 1 juli 1955 från den lärostol vid Stockholms högskola — Carl Lindhagens professur i internationell rätt — till vars förste innehavare professor Gihl kallades år 1947. Högskolans Juridiska Fakultet har vid professor Gilils avgång velat hugfästa hans vitt förgrenade och framgångsrika forskargärning genom att låta fakultetens bibliotekarie, fröken GERD BODMAN, utarbeta nedanstående förteckning över professor Gihls skrifter. Svensk Juristtidning tillåter sig att deltaga i hyllningarna genom att intaga förteckningen i föreliggande häfte av tidskriften.

 

1910.

The last years of the Protectorate 1656—1658. By C. H. Firth. Vols. 1, 2. Lond. 1909. [Rec.] Historisk tidskrift. Årg. 30 1910. Öfv. o. gr. s. 83—87.

 

1913.

Sverige och västmakterna under Karl X Gustafs andra krig med Danmark. Ak. afh. Upps. 1913. XVI, 252 s.

 

1918.

Ur de stora skogarnas historia. Af B. Boëthius. Sthlm 1917. [Rec.] Historisk tidskrift. Årg. 38 1918. Öfv. o. gr. s. 19—23.

 

1920.

Den ekonomiska krisen. Det nya Sverige. Tidskrift för nationella spörsmål. Årg. 14 1920 s. 506—515.

 

1921.

Statens lönepolitik och penningvärdets fall. Föredrag vid statstjänstemännens dyrtidsmöte i Stockholm den 17 april 1921. Sthlm 1921. 16 s.
Valutafrågan. Det nya Sverige. Tidskrift för nationella spörsmål. Årg. 15 1921 s. 145—155.

 

1923.

Influence de la grande guerre sur le statut international de différents pays. La coopération scandinave. Bulletin de 1'Institut intermédiaire international. 9 1923 s. 310—318.

 

1924.

Sparsamhet i statsförvaltningen. Det nya Sverige. Tidskrift för nationella spörsmål. Årg. 18 1924 s. 151—164.

 

324 GERD BODMAN1925.

Till frågan om gränsen för Sveriges sjöterritorium. Statsvetenskaplig tidskrift. Årg. 28 1925 s. 436—463.

 

1926.

La limite des eaux territoriales de la Suède. Revue de droit international et de législation comparée. Ser. 3. T. 7 1926 s. 525—554.
Nationernas förbunds rådsmöte och förbundsförsamling, mars 1926. Statsvetenskaplig tidskrift. Årg. 29 1926 s. 123—126.
Svar på genmäle. [L. Stael v. Holsteins Kring sjögränsen. Ett genmäle.] Statsvetenskaplig tidskrift. Årg. 29 1926 s. 215—221.

 

1927.

Ett Högsta-Domstols-utslag rörande Sveriges territorialgräns. Statsvetenskaplig tidskrift. Årg. 30 1927 s. 446—458.

 

1928.

Les limites des eaux territoriales suédoises en face des baies. Le cas du »Heinrich Augustin». Bulletin de 1'Institut intermédiaire international. 19 1928 s. 1—5.
Söderhjelm, J. O. Démilitarisation et neutralisation des iles d'Aland en 1856 et 1921. Hfors 1928. [Rec.] Svensk juristtidning. Årg. 13 1928 s. 500—502.
V. P. M. angående sättet för det svenska territorialvattnets beräkning vid Laholmsbukten, särskilt med hänsyn till ett till Högsta domstolen ingivet utlåtande av prof. W. Schücking. Till frågan om gränsen för Sveriges territorialvatten . . . Sthlm 1928. S. 92—119. Aktstycken utg. av Kungl. utrikesdepartementet.

 

1930.

Gränsen för Sveriges territorialvatten. Utredning utarb. på offentligt uppdrag. 1. Gränsen mellan Sveriges territorialvatten och det fria havet. Sthlm 1930. 312 s. Statens offentliga utredningar 1930:6.
Nationernas förbunds organisation och verksamhet... Sthlm 1930. [Rec.] Nordisk Tidsskrift for international Ret. Aarg. 1 1930 s. 245—246.
Territorialvattensfrågan å Haagkonferensen. Svensk juristtidning. Årg. 15 1930 s. 164—167.
Till frågan om »krigets natur» och det ekonomiska kriget. Svensk tidskrift. Årg. 20 1930 s. 445—461.
Tillämpningen av art. 16:s och art. 17 :s bestämmelser ur folkrättslig synpunkt; Historik och allmänna synpunkter angående frågan om »havens frihet» och förhållandet mellan de krigförandes och de neutralas rättigheter i »enskilt krig». [Anon.] Utredning rörande Sveriges försvarspolitiska läge samt behov av försvarskrafter . . . Sthlm 1930. S. 27—36, 42—63. Statens offentliga utredningar 1930: 12.

 

1931.

C. A. Reuterskiöld. Folkrätt, särskildt såsom svensk publik internationell rätt . . . Upps. 1928. [Rec.] Svensk juristtidning. Årg. 16 1931 s. 423—431.

 

FÖRTECKNING ÖVER PROFESSOR TORSTEN GIHLS SKRIFTER 325Haagkonferensen för den internationella rättens kodifikation. Statsvetenskaplig tidskrift. Årg. 34 1931 s. 55—70.
Om luckor i folkrätten. Nordisk Tidsskrift for international Ret. Aarg. 2 1931 s. 241—266. [Även fransk övers. 1932. Se nedan.]

 

1932.

Lacunes du droit international. Acta scandinavica juris gentium. Vol. 3 1932 s. 37—64.
Samuel Pufendorf och »Jus naturae et gentium». Nordisk Tidsskrift for international Ret. Aarg. 3 1932 s. 151—167.

 

1934.

[Tillsammans med D. Landquist.] Handbok i internationell rätt för marinen. (Hirm). Utarb. inom marinstaben. Sthlm 1934. 232 s. + Ändringar nr 1—3. Sthlm 1936—39.
Sveriges och Norges traktater med främmande makter . . . utg. av S. Levenhaupt. Sthlm 1934. [Rec.] Nordisk Tidsskrift for international Ret. Aarg. 5 1934 s. 166—167.

 

1935.

Nationernas förbund och sanktionerna. Sthlm 1935. 31 s. Svenska föreningen för Nationernas förbund.
Utrikesförvaltningen från 1809 till närvarande tid. Den svenska utrikesförvaltningens historia av S. Tunberg, C.-F. Palmstierna, A. Munthe, A. Forsell, T. Gihl och N. G. Wollin. Upps. 1935. S. 327—472. [Även fransk övers. 1940. Se nedan.]
Utrikesärendenas konseljbehandling enligt 1809 års regeringsform. Till belysning av praxis under det nya statsskickets första decennier. Statsvetenskaplig tidskrift. Årg. 38 1935 s. 1—18.

 

1936.

Kabinettskassan. Historisk tidskrift. Årg. 56 1936 s. 341—392.
Nationernas förbund och sanktionerna. [Nytryck.] Sthlm 1936. 31 s. Svenska föreningen för Nationernas förbund.
Neutralitetsrätt förr och nu. 1—2. Tidskrift i sjöväsendet. Årg. 99 1936 s. 368—383, 432—448.
Om friheten av Gunnar Lindström. Sthlm 1936. [Pseud.] 120 s.

 

1937.

Behovsprincip och familjelön. Sunt förnuft. Årg. 17 1937 s. 143—144.
»Det subjektiva kriteriet» som medel att skilja mellan rättstvister och intressetvister. Nordisk Tidsskrift for international Ret. Aarg. 8 1937 s. 255—294. [Även eng. övers. 1937. Se nedan.]
International legislation. An essay on changes in international law and in international legal situations. Transl. from the Swedish by S. J. Charleston. Lond., New York, Toronto 1937. VI, 158 s.
»The subjective test» as a means of distinguishing between legal and political disputes. Acta scandinavica juris gentium. [Vol. 8] 1937 s. 67—107.

 

1938.

B. V. Chr. Meyer: The extent of jurisdiction in coastal waters. [Rec.] Statsvetenskaplig tidskrift. Årg. 41 1938 s. 192—194.

 

326 GERD BODMANFartygs tillträde till svenskt territorium. Nordisk familjeboks månadskrönika. Årg. 1 1938 s. 756—757.
Frede Castberg: Folkerett. Oslo 1937. [Rec.] Tidsskrift for rettsvidenskap. Årg. 51 1938 s. 224—232.
Förenta Staternas neutralitetslagstiftning. Nordisk familjeboks månadskrönika. Årg. 1 1938 s. 198—204.
Hemliga riksdagsutgifter under det nya statsskickets första decennier. Historisk tidskrift. Årg. 58 1938 s. 62—69.
Internationell lagstiftning. Förändringar i internationell rätt och i internationella rättslägen. Upps. 1938. IV, 158 s. Skrifter utg. av Svenska institutet för internationell rätt vid universitetet i Uppsala. (Harry Ax:son Iohnson-institutet.) N:r 5.
Luftkriget och folkrätten. Flyglarm. Luftskyddsförbundets tidskrift. 1938 nr 1 s. 3—4, 10—11.
Neutralitetsproblem. Sthlm 1938. 112 s. Internationell politik. 1. Skrifter utg. av Kommittén för utrikespolitisk upplysning.
Nordisk samverkan på neutralitetsrättens område. Nordisk tidskrift . . . utg. av Letterstedtska föreningen. Ny ser. Årg. 14 1938 s. 1—23.

Nya nordiska neutralitetsregler. Nordisk familjeboks månadskrönika. Årg. 1 1938 s. 523—524.
Nøitralitetsproblemer. Internasjonal politikk. 2 1938 s. 262—284.
Vägen framåt är en väg tillbaka. Sunt förnuft. Årg. 18 1938 s. 21—22.

 

1939.

Handelssjöfarten under krigsförhållanden. 3: Internationell-rättsliga regler. [Anon.] Anvisningar i sjöfartsskydd för handelsflottan under neutralitet och krig utg. av chefen för marinen. Sthlm 1939. S. 46—61.
[Tillsammans med R. Calissendorff.] Svensk och internationell handels- och finanspolitik under krig och kris. Marcus Wallenberg 1864 5/3 1939. Utg. A. Nachmanson. Sthlm 1939. S. 339 -386.
Å. Hammarskjöld. Justice internationale. Précédé d'une étude sur I'auteur par Max Huber. Leiden 1938. [Rec.] Svensk juristtidning. Årg. 24 1939 s. 546—549.

 

1940.

Hübner, Vattel och »den väpnade neutraliteten». Festskrift tillägnad Nils Stjernberg vid hans avgång från professorsämbetet den 1 september 1940 av Stockholms högskolas juridiska och humanistiska fakulteter. Sthlm 1940. S. 96—103.
L'administration des affaires étrangéres de 1809 à nos jours. Histoire de I'administration des affaires étrangéres de Suède. Par S. Tunberg, C.-F. Palmstierna, A. Munthe, A. Forsell, T. Gihl et N. G. Wollin. Trad. du suédois par A. Mohn. Ups. 1940. S. 365—495.

 

1941.

Folkrätt under krig och neutralitet. Sthlm 1941. 122 s. Skrifter utg. av Utrikespolitiska institutet. 1.
Lekmannafunderingar om befolkningsfrågans sifferunderlag. [Anon.] Sunt förnuft. Årg. 21 1941 s. 153—154.

 

FÖRTECKNING ÖVER PROFESSOR TORSTEN GIHLS SKRIFTER 3271942.

Folkrätt. Efter föreläsningar. Sthlm 1942. [Stenc.] (2), 116 s. Stockholms högskolas juridiska förenings kompendier.

 

1943.

Alf Ross. Lærebog i Folkeret. Almindelig Del. Khvn 1942. [Rec.] Svensk juristtidning. Årg. 28 1943 s. 512—517.
De neutralas rätt att driva handel. Några synpunkter i anslutning till nyare litteratur. Nordisk Tidsskrift for international Ret. Aarg. 14 1943 s. 63—87. [Även eng. övers. 1944. Se nedan.]
Folkrätt under krig och neutralitet. 2. uppl. Sthlm 1943. 122 s. Skrifter utg. av Utrikespolitiska institutet. 1.
R. Erich. Studier i internationell rättskipning. Lund 1943. [Rec.] Svensk juristtidning. Årg. 28 1943 s. 623—626.

 

1944.

Folkrätt. Undervisningskurs 1941. 2. oförändr. uppl. Sthlm 1944. [Stenc.] 3, 118 s. Stockholms högskolas juridiska förenings kompendier.
Neutrals' right to trade. A commentary on recent litterature [!]. Acta scandinavica juris gentium. Vol. 15 1944 s. 3—27.
Några kapitel av den internationella privatrettens [!] historia. Nordisk Tidsskrift for international Ret. Aarg. 15 1944 s. 76—159. Även utg. såsom tidskriftens Publikationsserie nr 2.
Staters immunitet vid främmande domstolar. Anteckningar kring ett rättsfall. Svensk juristtidning. Årg. 29 1944 s. 193—289.

 

1945.

Fasta mellanfolkliga domstolen. Fred och säkerhet efter andra världskriget. Ett svenskt diskussionsinlägg.Upps. 1945. S. 132—161. Skrifter utg. av Utrikespolitiska institutet. [Även eng. övers. 1945. Se nedan.]
Internationellt rättsliga frågor berörande sjöförsvaret. Svenska flottans historia. Bd 3. Malmö 1945. S. 294—307.
Kvalifikationsproblemet inom den internationella privaträtten. Sthlm 1945. 39 s. Skrifter utg. av Svenska bankföreningen. 77.
The permanent international court. Peace and security after the second world war. A Swedish contribution to the subject. Upps. 1945. S. 140—172. Publ. by the Swedish institute of international affairs.

 

1946.

Fredlig lösning av internationella tvister; Internationella domstolen; Stadgan för den internationella domstolen. Kommentar till Förenta nationernas stadga. Utarb. inom Kungl. utrikesdepartementet med biträde av tillkallade sakkunniga. Sthlm 1946. S. 26—33, 62—64, 69—72. Aktstycken utg. av Kungl. utrikesdepartementet.

 

1947.

Den internationella privaträttens problem. Tidsskrift for rettsvitenskap. Årg. 60 1947 s. 121—153.

 

328 GERD BODMANEkonomisk debatt förr och nu. Sunt förnuft. Årg. 27 1947 s. 249—250.
Folkrätt. 3. uppl. Sthlm 1947. [Stenc.] 2, 136, 2 s. Stockholms högskolas juridiska förenings kompendier.
[Tillsammans med S. Bolin, E. Sjöborg & E. Thermaenius.] Transiteringsfrågan juni—december 1940. Sthlm 1947. XVII, 203 s. Handlingar rörande Sveriges politik under andra världskriget. Aktstycken utg. av Kungl. utrikesdepartementet.
[Tillsammans med S. Bolin & E. Sjöborg.] Transiteringsfrågor och därmed sammanhängande spörsmål april—juni 1940. Sthlm 1947. VIII, 322 s. Handlingar rörande Sveriges politik under andra världskriget. Aktstycken utg. av Kungl. utrikesdepartementet.

 

1948.

Andras affärer. Sunt förnuft. Årg. 28 1948 s. 105—106.

 

1949.

Svensk neutralitetsrättslig praxis under de båda världskrigen. Jus gentium. Vol. 1 1949 s. 43—63.

 

1950.

Några anmärkningar rörande kvalifikationsproblemet och den prejudiciella frågan, särskilt med hänsyn till den internationella successionsrätten. Tidsskrift for rettsvitenskap. Årg. 63 1950 s. 133—161.
Om begreppet »rättstillämpning». En terminologisk undersökning; tilllika ett bidrag till läran om ordre public. Jus gentium. Vol. 2 1950 s. 41—62.

 

1951.

Den internationella privaträttens historia och allmänna principer. Sthlm 1951. XV, 517 s.
Den svenska utrikespolitikens historia 1914—1919. Sthlm 1951. X, (1), 456 s. Den svenska utrikespolitikens historia. 4.
Territorialitet och offentligrättsliga lagar. Nordisk Tidsskrift for international Ret. Aarg. 21 1951 s. 89—109.

 

1952.

Angående begreppet »folkrättsbrott». Nordisk Tidsskrift for international Ret. Aarg. 22 1952 s. 240—256.
Om »rättstillämpning» m. m. En replik. Tidsskrift for rettsvitenskap. Årg. 65 1952 s. 137—151.

 

1953.

Aktuella problem inom folkrätt och allmän rättslära. Reflexioner i anslutning till ett nyutkommet arbete. Svensk juristtidning. Årg. 38 1953 s. 356—369.
Florence Ellinwood Allen, The treaty as an instrument of legislation. New York 1952. [Rec.] Nordisk Tidsskrift for international Ret. Vol. 23 1953 s. 122—123.
Folkrätt under fred. (Efter föreläsningar höstterminen 1952.) Sthlm 1953. [Stenc.] II, 183 s. Stockholms högskolas juridiska förenings kompendier.
[Note sur les décisions de la Cour suprême de Suéde du 18 décembre

 

FÖRTECKNING ÖVER PROFESSOR TORSTEN GIHLS SKRIFTER 3291948 et du 25 février 1949 en matière de divorce, de séparation de corps, du statut des réfugiés politiques etc.] Revue critique de droit international privé. 42 1953 s. 584—586.
När upphör bostadsbristen? Balans. Tidskrift för samhällsekonomisk debatt. Årg. 5 1953 s. 144—147.

 

1954.

Nativitet och ålderdomsförsörjning. Balans. Tidskrift för samhällsekonomisk debatt. Årg. 6 1954 s. 166—168.
Till frågan om »gällande rätt», särskilt med avseende på folkrätten. Tidsskrift for rettsvitenskap. Årg. 67 1954 s. 58—84.
Ytterligare om kvalifikationsproblemet. Nordisk Tidsskrift for international Ret. Vol. 24 1954 s. 28—30.

 

    Professor Gihl har varit medlem av redaktionskommittén för Nordisk Tidsskrift for international Ret fr. o. m. 1938 samt för Jus gentium 1949—1950. Vidare har professor Gihl varit medarbetare i Nordisk familjebok 1913—1937 samt i Bonniers konversationslexikon 1929—1946.