GUNNAR LAGERGREN. Delivery of the Goods and Transfer of Property and Risk in the Law of Sale. Institutet för rättsvetenskaplig forskning (V). Sthm 1954. Norstedts. 151 s. Kr 16,50.

 

    Komparativ rättsforskning är dess värre icke vanlig i vårt land. Här föreligger emellertid en studie av detta slag, avseende köprätten. Den är skickligt gjord och har icke blott principiellt utan även praktisk tintresse. Ämnets betydelse särskilt för utrikeshandeln är uppenbar.
    I förordet erinras om internationella handelskammarens arbete för att få någon ordning och reda när det gäller innebörden av de vanligaste förkortade köpklausuler som brukas i handelslivet, ett arbete som bl. a. resulterat i kända publikationer (»Trade terms» och »Incoterms»). Förf., som deltagit i handelskammarens kommitté för handelstermer, nämner att den känsla av »ineptitude», som bemäktigade sig honom när han befattade sig med detta område av komparativ rätt, föranledde honom att skaffa sig »åtminstone en blygsam bekantskap» med köprätten i olika länder. Huvudintresset inom köpklausulrätten hänför sig alltid till frågorna om själva »leveransen» av godset (»av-

 

334 ANM. AV GUNNAR LAGERGREN: DELIVERY OF THE GOODSlämnandet») och till farans övergång å köparen. Det är härom arbetet i första linjen handlar. Då vidare spörsmålet om å vilken kontrahent faran skall ligga ofta behandlas såsom ett huvudmoment i spörsmålet om »äganderätten» till godset, blev det nödvändigt att göra en analys även av de rättsverkningar, som beskrivas såsom hänförliga under äganderätten, och av de väsentliga reglerna i skilda länders rätt rörande äganderättens övergång. Hithörande frågor ha numera, tillägges det, fått ökad aktualitet genom att det köplagsprojekt, som på sin tid utarbetades under Internationella institutets för unifiering av privaträtten i Rom egid och länge blott hade akademiskt intresse, numera kommit inom räjongen för praktisk politik genom att projektet dryftades å den internationella Haagkongressen 1951; det beslöts där, att projektet skulle genom en särskilt tillsatt kommission bli föremål för ytterligare studium.
    Förf:s nyss återgivna uttalande angående hans kännedom om utländsk köprätt är orimligt för modest. Arbetet visar att förf. — beträffande de rättssystem som undersökningen avser, nämligen förutom svensk rätt engelsk, fransk, tysk och nordamerikansk rätt — trängt grundligt in i icke blott tillämpliga lagbestämmelser utan även rättspraxis. Framställningen måste ha förorsakat mycken möda och stora svårigheter. Dessa synas dock väl bemästrade. I flera avseenden kommer för övrigt till synes, att förf. har en »modern» inställning och förmåga att genomskåda dogmatisk dimbildning.

Hjalmar Karlgren