I. AFZELIUS—H. WIKANDER. Sjölagen jämte viktigare författningar rörande sjöfarten. 15:e uppl. Sthm 1954. Norstedts. XIV + 712s. Inb. kr. 48,00.

 

    Den välkända kommentaren till sjölagen och andra författningar rörande sjöfarten har genom hovrättsrådet WIKANDERS försorg nu utkommit i sin femtonde upplaga. Den förra upplagan utkom år 1946, alltså för nära tio år sedan. Åtskilliga författningar på sjöfartens område ha därefter tillkommit. Dessa författningar, liksom nytillkomna prejudikat, ha beaktats i den nya upplagan.
    Även det nu föreliggande arbetet är uppdelat i två huvudavdelningar. I den förra återfinnas, förutom sjölagen i dess gällande lydelse, bl. a. sjömanslagen av år 1952 och sjöarbetstidslagen av år 1948 även som lagen i anledning av Sveriges tillträde till 1924 års internationella konvention rörande konossement jämte den engelska texten till konventionen samt York-Antwerpen-reglerna av år 1950.
    Arbetets andra huvudavdelning, »Viktigare författningar rörande sjöfarten», upptager de olika författningarna efter samma princip som i tidigare upplagor, nämligen i den följd vari ämnena förekomma i sjölagen. Emellertid har, på sätt i förordet påpekas, tydligare än förut angivits författningarnas samhörighet med de olika avsnitten i sjölagen. Utgivaren framhåller, att systematiseringen överensstämmer med ett av honom utarbetat manuskript till delen Sjöfart i den sedermera nedlagda »Svensk Lagsamling».
    I en första underavdelning av arbetets senare del behandlas författ-

 

ANM. AV I. AFZELIUS—H. WIKANDER: SJÖLAGEN 335ningar i fråga om registrering av fartyg, tillsyn å fartyg, fartygs byggnad och utrustning samt den internationella konventionen för betryggande av säkerheten för människoliv till sjöss, allt ämnen som ansluta sig till föreskrifter i sjölagens första kapitel. Bland författningar, som upptagas i senare underavdelningar av arbetets andra del, må nämnas tullstadgan och lotsförordningen, sjönödskungörelsen av år 1952 och karantänskungörelsen av år 1953, kungörelsen ang. tillämpning (fr. 1 jan. 1954) av 1948 års internationella sjövägsregler samt Allmän svensk sjöförsäkringsplan. En nyhet är att i denna upplaga redovisas jämväl viktigare författningar rörande hamnar, kanaler och andra farleder. En sista avdelning i arbetets senare huvuddel upptager vissa under arbetets tryckning utkomna författningar, däribland kungörelsen d. 30 juni 1954 ang. skeppsmätning samt lagen samma dag ang. ändrad lydelse av 1 och 4 §§ lagen om inteckning i fartyg, vilken lagändring trätt i kraft d. 1 jan. 1955.
    Ett utförligt sakregister underlättar användandet av det föreliggande arbetet, som kommer att vara en oumbärlig hjälpreda för dem som syssla med hithörande problem. Den nya upplagan är mera lätthanterlig än sina föregångare, dels genom att sidnumreringen gjorts fortlöpande för arbetets båda huvudavdelningar dels genom att sidantalet icke oväsenligt nedbringats genom att sidorna erhållit större format.

Erik Hagbergh