Veli Verkko död.
    Vid påsklovets inträde nådde oss överraskande ett sorgebud: professorn i sociologi, den internationellt kände kriminologen Veli Kaarle Verkko hade avlidit. Han var född år 1893 i Helsingsfors, blev fil. dr 1932, docent i kriminologi och statistik år 1940, t. f. prof. i sociologi 1946 och utnämndes till ordinarie professor i sociologi 1948. Därtill var han under åren 1926—1952 verksam först som chef för justitieministeriets statistiska avdelning och senare för Statistiska Centralbyråns rättsstatistiska avdelning.
    Verkko inlade stora förtjänster om utvecklingen av kriminalstatistiken; under åren 1923—26 omskapades Finlands kriminalstatistik genom hans arbete. Lika värdefull var hans insats på det vetenskapliga området. Hans doktorsavhandling om våldsbrottslighetens utveckling bygger på omfattande internationellt jämförelsematerial. Bland hans övriga verk må nämnas den svenskspråkiga »Alkohollagstiftningens inverkan på brottsligheten» (1944) och den år 1951 utkomna »Homicides and Suicides in Finland and their Dependance upon National Character».
    I det nordiska kriminologiska samarbetet tog prof. Verkko ivrigt del, bl. a. som redaktionsmedlem av »Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab» och »Nordisk Kriminalistisk Årsbok». Hans sakkunskap anlitades i internationella kretsar, då han av Förenta Nationerna kallades till medlem av »International Group of Experts on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders» samt till ledamot av kommissionen för att utreda frågan om krigets inverkan på brottsligheten. Prof. Verkko var aktivt med i föreningsarbetet; han var bl. a. en avstiftarna av Kriminalistföreningen i Finland, föreningens sekr. under åren 1934—50 och senare dess hedersordförande; v. ordf. för »The Westermarck Society» samt ordf. för samfundets Helsingfors-avdelning. År 1954 kallades han till ledamot av Finska Vetenskapsakademien. Bland sina kolleger och elever framstod han som en vetenskapsman för vilken ihärdigt arbete utgjorde livets innehåll.

Inkeri Anttila

 

    Retspræsident Hørring død. Tidligere præsident for Vestre Landsret Johannes Hørring er afgået ved døden i en alder af 80 år. Afdøde blev i 1919 udnævnt til dommer i Vestre Landsret og var rettens præsident fra 1932 til 1944. Præsident Hørring havde i mange år været næstformand i Den danske Dommerforening.

Hv.

 

    Ny dommer i Højesteret. Højesteretsdommer Poul Gammeltoft, der siden 1938 har været medlem af Højesteret, er efter at være fyldt 70 år afskediget med udgangen af november 1954.
    I hans sted er udnævnt landsdommer Povl Hermann, der er født 1902 og juridisk kandidat fra 1926. Efter nogle års virke som dommerfuldmægtig blev han i 1934 udnævnt til politiadvokat og i 1941 til dommer i Københavns Byret. Siden 1950 har han været dommer i Østre Landsret. Højesteretsdommer Hermann er tillige censor ved juridisk embedseksamen ved Københavns Universitet og forligsmand i arbejdsstridigheder.

Hv.