AXEL L:SON ALARIK. Undersökning och värdering av mineralfyndigheter och gruvföretag. Filipstad 1955. AB Bronellska Bokhandeln. 134 s. Kr. 10,00, inb. 13,50.

 

    Det ligger i sakens natur att värdering av en naturtillgång som ligger dold ijorden är förenad med stora svårigheter. En mineralfyndighets utsträckning i längd, bredd och djup kan vara svår att bestämma och fastställandet av vilka mineral som finns i en fyndighet kräver omfattande borrningar och geologiska undersökningar. Men ej nog härmed. Hänsyn måste vid en värdering även tagas till en mängd ekonomiska faktorer, bland vilka konjunkturerna spelar en framträdande roll, eftersom exploateringen av fyndigheter ofta ligger på lång sikt. Omkostnaderna för gruvbyggnader, byggnader för personal och transportanordningar är av betydande storleksordning, särskilt då fråga

 

LITTERATURNOTISER 413är om exploatering av en avsides belägen fyndighet. Stora insatser göres för att bringa i dagen nya fyndigheter och det är sålunda ett ständigt aktuellt problem att bedöma huruvida viss fyndighet är av det värde att den motsvarar de krav kapitalinsatserna ställer.
    Disponent ALARIK har ägnat hela sitt liv åt gruvhanteringen och han har mycket omfattande tekniska och affärsmässiga kunskaper och erfarenheter om de svårbemästrade frågor han behandlar i sin nyutkomna bok. Han har också anlitats för en mångfald delvis mycket stora värderingar av mineralfyndigheter och gruvföretag. Den orientering har ger bygger emellertid inte endast på egna erfarenheter utan också på den litteratur som redan finns, såväl den relativt knapphändiga svenska som utländsk. Boken har stort värde icke endast för gruvföretagare utan även för jurister, som sysslar med gruvfrågor. Icke minst genom det exempel på värdering av ett gruvföretag som redovisas på s. 97 f. får man en intressant bild av sambandet mellan de rättsliga och praktiskt-ekonomiska frågorna vid en värdering av ett gruvföretag. Optionsavtalet, som spelar stor roll i samband med exploatering av en fyndighet, belyses i ett särskilt kapitel och förf. har däri upptagit två olika typer av sådana avtal. I särskilda kapitel behandlas också de viktigaste gruvrättsliga bestämmelserna, undersökning av mineralfyndigheter och provtagning. Slutligen finnes en sammanställning med uppgifter om våra viktigaste nyttiga mineral samt vissa formulär.

H. D.