416 LITTERATURNOTISERStrafrecht und Strafverfahren. Eine Sammlung der wichtigsten Gesetze des Strafrechts und des Strafverfahrens mit Erläuterungen. Begründet von A. DALCKE. 63. Aufl. von ERNST FUHRMANN und KARL SCHÄFER. Berlin 1955. J. Schweitzer Verlag. XV + 1,707 s. DM 74,00.

 

    Förevarande arbete utgör en kommenterad lagsamling från den västtyska straff- och straffprocessrättens område. Kommentarerna äro kortfattade och ha huvudsakligen formen av hänvisningar till rättsfall och lagrum. Samlingen ger bekväm tillgång till såväl central lagstiftning som eljest tämligen svåråtkomliga specialförfattningar.

H. T.

 

    Ur nordiska tidskrifter 1955.

    Arkiv for Sjørett. Bd 2.H.1 (1954). LARS FOGELKLOU, Till frågan om tolkningen av 54 § i den svenska försäkringsavtalslagen med avseende å sjöpanthavares rätt, s. 1—7. — STIG JÄGERSKIÖLD, Internationellt-privaträttsliga problem i frakträtten, s. 8—45. — FREDRIK MOE, Konnossementer i bankpraxis, s. 46—61. — KAJ PINEUS, Substituted expenses, allmän princip eller specialitet, s. 62—73. Bd 2.H.2 (1955). POUL BOEG, Amerikansk interlegal mandskabsret, s. 81—109. — CHRISTIAN BORCHSENIUS JUN., Noen ord om uttrycket feil eller forsømmelse i navigeringen eller behandlingen av skibet “i konnossementslovens § 4 nr. 2 a, s. 110—140. — SJUR BREKHUS, Bortfrakterens ansvar for utlevering av last til ulegitimert mottager, s. 141—159. — RUD. NILSSON, TAGE ZETTERLÖF och ALEX. REIN, Skipper-rederens rett til ansvarsbegrensning for nautisk feil, s. 163—168.
    Juristen. Nr 19—20. MOGENS PLESNER, Nogle problemer i forbindelse med frivillig overdragelse of udnyttelsesretten af patentrettigheder, s. 201—224. Nr 22. KNUD EHLERS, Litispendens, s. 233—241. — JOHAN LASSEN, Nogle bemærkninger om dansk retshjælp, s. 242—251.
    Juristnytt. Nr 8. CARL SVENNEGARD, Ordning och auktoritet, s. 137—140. Nr 9. ERNST BEXELIUS, Brottslighetens bekämpande, s. 156—158.
    Nordisk kontakt. Nr 8. KAI KNUDSEN, Staten of dens tjenestemenn, s. 30—36.
    Sociala meddelanden. Nr 5. GUNNAR ENGSTRÖM, Förslaget till lag om socialhjälp, s. 253—268.
    Statistisk tidskrift. H. 4. SVERKER GROTH, Kriminalstatistikutredningens förslag, s. 198—207. — GÖSTA BERGMAN, Sakprosa, s. 217—224.
    Svensk lantmäteritidskrift. H. 1. SVEN-ERIK WESTERLUND, Rätt till expropriation av andel i jordbruksfastighet?, s. 7—8.
    Svensk skattetidning. H. 4. FOLKE ELFVING, Beskattningsförfarandet i Danmark, s. 87—105. — ERIK SUNDBERG, Ett par spörsmål ang. beräkning av kvarlåtenskapsskatt, s. 107—110.
    Svensk tidskrift. H. 3. AXEL ADLERCREUTZ, Den nya arbetslagstiftningen i Västtyskland, s. 142—148.
    Svenska Stadsförbundets Tidskrift. H. 5. W. ÅSRTÖM, Ytterligare bidrag till frågan om kommuns skadeståndsplikt i samband med nedläggande av gasverksdrift, s. 140—144. H. 7. E. G. WESTMAN, Kommunala byggnadsentreprenader. Några synpunkter på teknologföreningens nya typkontrakt, s. 198—203.
    Tidskrift för kriminalvård. Nr 1. GUNNAR RUDSTEDT, Behandlingsplanering inom fångvården, s. 1—4. — STEN LILLIEHÖÖK, Kriminalvård i frihet i Västtyskland, s. 11—14.
    Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. H. 3. GEORG C. EHRNROOTH, Skiljeavtalet och behandlingen av tvistig konkursbevakning, s. 93—109. — GUNNAR NYBERGH, Oriktiga kopior såsom förfalskningsbrott, s. 110—122. — Bo PALMGREN, Om tillämpningen av SL 7:8 mom. 2, s. 123—131. — BERNDT GODENHIELM, En förlagsrättslig avhandling (Hans Saxén, Förlagsavtalet), s. 137—163.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 19. JØRGEN TROLLE, Det nye Udkast til Adoptionslov, s. 133—141. — ADAM JACOBI, Konkurrence mellem forsikrerens regresret og sikredes erstatningskrav, s. 141—147. — HELGE HOFF, Medvirken til selvmord, s. 148—149. Nr 21. HENRIK TAMM, Om mangler ved overdragelse af forretninger o. 1., s. 153—171. Nr 23. FR. VINDING KRUSE, Livets afgørelse eller lovens?, s. 173—182.

C. H.