448 PERSONALNOTISER    Finansdepartementet. K. M :t har
    27 maj 1955 förordnat byråchefen i finansdep., kammarrättsrådet Gustaf Hedborg till chef för rättsavd. i samma dep.;
    s. d. förordnat e. o. assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Sten Walberg till byråchef i finansdep.

 

    Ecklesiastikdepartementet K. M:t har 6 maj 1955 förordnat e. o. assessorn i hovrätten för Västra Sverige Ingemar Ulveson att fr. o. m. 1 juli 1955 t. v. vara byråchef för lagärenden i ecklesiastikdep.

 

    Handelsdepartementet. Sedan chefen för handelsdep. 22 april 1955 förordnat tingsdomaren i Medelpads östra domsaga Rune Hermansson att vara expert åt svenska kommittén för nordiska patent, har K. M:t 12 maj 1955 förordnat Hermansson att fr. o. m. 1 juni t. o. m. 30 sept. 1955 såsom sakkunnig biträda inom samma dep.

 

    Regeringsrätten. K. M:t har 20 maj 1955 utnämnt chefen för rättsavd. i finansdep., kanslirådet i samma dep. Frank Öhman till regeringsråd.

 

    Riksåklagarämbetet. K. M:t har 27 maj 1955 förordnat e. o. assessorn i Svea hovrätt Gunnar Seldén till extra byråchef i Cg 37 vid riksåklagarämbetet fr. o. m. 1 juli 1955.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    20 maj 1955 utnämnt e. o. assessorn i Svea hovrätt Gunnar Wessman till rev.sekr. fr. o. m. 1 juni 1955;
    27 maj 1955 förordnat e. o. assessorerna i Svea hovrätt Per-Erik Fürst, Erik Falk, Lars Simonsson och Folke Palmér, hovrättsrådet i hovrätten för Nedre Norrland Gustav Malmer samt tingsdomaren i Södertörns domsaga Carlerik Söderström att tjänstgöra såsom rev.sekr.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har 17 juni 1955 förordnat e. o. assessorn i hovrätten för Nedre Norrland Lars Dixelius att t. v. uppehålla tingsdomarbefattningen i Medelpads östra domsaga.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    3 juni 1955 beviljat borgmästaren i Sthm Gustaf Bång avsked med utg. av okt. 1955;
    s. d. utnämnt assessorn vid rådhusrätten i östersund Carl Göran Lindelöw till brottmålsrådman i samma stad;
    17 juni 1955 förordnat rådmannen i Sthm Henrik Olschanski att t. v. t. o. m. 31 dec. 1957 vara ordf. å Sthms rådhusrätts sjätte avd.

 

    Polis- och åklagarväsendet. K. M:t har 27 maj 1955 utnämnt landsfogden i Södermanlands län Hugo Höfde till polismästare i Göteborg fr. o. m. 1 juni 1955.
    Riksåklagarämbetet har 11 maj 1955 utnämnt bitr. stadsfiskalen i Hälsingborg Bengt Öhman till stadsfiskal i Karlstad fr. o. m. 1 juli 1955.

 

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har
    3 juni 1955 förordnat överläkaren vid sinnessjukavd. vid fångv.anstalten i Västervik Hasse Hanson till överläkare, tillika styresman vid Håga sjukhus fr. o. m. 1 okt. 1955;
    17 juni 1955 konstituerat kamreraren vid fångv.anstalten å Hall Gösta Hellgren till anstaltsdirektör vid fångv.anstalten i Mariestad fr. o. m. 1 aug. 1955.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha antagits
    15 april 1955 Bengt Ekwall, Göteborg, Tore Bäckström, Hans Göran Franck, Harald Järneström, Evert Lundgren och Sigvard Lönnberg, Sthm, samt Göran Wallerius, Örebro;
    23 maj 1955 Gudmund Schultz, Hälsingborg, Cæsar Cederfeldt och Lars Anders Grafström, Malmö, Åke Grunditz, Oskarshamn, Nils Kärrlander, Sthm, samt Hugo Hökeberg och Karl-Erik Sundquist, Uppsala;
    4 juni 1955 Nils Jeppsson, Eslöv, och Curt Carlström, Sundsvall.

 

Trycklov 4/7 1955