Beiträge zum internationalen Luftrecht. Verkehrswissenschaftliche Veröffentlichungen des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr Nordrhein-Westfalen. Heft 32. Düsseldorf 1954. 155 s.

 

    Ovanstående publikation utgör en festskrift till föreståndaren för Kölnuniversitetets Forschungsstelle für Luftrecht, prof. dr. jur. Alex Meyer, vilken redan 1908 framträdde som författare av ett arbete i lufträtt, med anledning av dennes 75-årsdag. Publikationens internationella karaktär understrykes av att, enligt redaktionens önskemål, samtliga bidrag återgivits på vederbörande författares eget språk.
    Ett svenskt bidrag har givits av doc. KURT GRÖNFORS, som skrivit »Några anmärkningar rörande charterbegreppet i lufträtten», en uppsats som åtföljes av en sammanfattning på tyska. Förf. framhåller till en början, att åtskilliga synpunkter tala mot att sjörätten begagnas som utgångspunkt vid det lufträttsliga charterbegreppets utformning. I fråga om begreppsbildningen inom luftfarten visar han, att språkbruket och litteraturen ge föga ledning. Han betonar begreppets olika funktion i olika fall och finner det omöjligt att konstruera ett för hela lufträtten enhetligt charterbegrepp. Man måste nöja sig med att utforma ett charterbegrepp med avseende på befordringsavtalsrättsliga problem, ett annat beträffande det offentligrättsliga spörsmålet om lufttrafikens internationella frihet o. s. v. önskvärt vore för övrigt att reservera charterbegreppet för det befordringsavtalsrättsliga området. Han slutar med en allmän varning mot att på det lufträttsliga området söka ställa upp enhetliga definitioner på begrepp, vilka sedan begagnas vid avgörande av de mest olikartade spörsmål.
    Ett tungt vägande inlägg i debatten om 1948 års inskrivningskonvention göres av den schweiziske advokaten dr WERNER GULDIMANN, vilkens bidrag betitlats »Luftfahrzeughypothek und Flugzeugwechselteile». Hans värdefulla synpunkter rörande tillbehör och reservdelar till luftfartyg äro av intresse även vid tillämpningen av den nya svenska lagstiftningen rörande denna konvention, även om den schweiziska lagstiftningen i vissa avseenden synes komma att gå en annan väg än den svenska. Inskrivningskonventionen beröres även av bl. a. prof. ARNOLD W. KNAUTH, New York, i en artikel om »Mortgages (Hypotheken) of aircraft and ships of foreign registry».
    Bland övriga bidrag — för talrika att här alla nämnas — må framhållas vad som kan vara av särskilt intresse med hänsyn till det pågående arbetet med revision av Warszawakonventionen, nämligen en artikel av prof. PAUL DE LA PRADELLE, Aix-en-Provence, kallad »La faute lourde de navigation en droit aérien», och vidare en översikt lämnad av prof. A. AMBROSINI, Rom, i hans »Dolo e colpa grave nella elaborazione delle convenzioni internazionali aviatorie», om vars kvalifikationer den mer italienskkunnige må döma. Ej speciellt lufträttslig är en uppsats av prof. H. C. NIPPERDEV, president i den tyska förbundsarbetsdomstolen, »Der Begriff des Verschuldens bei schadenersatzpflichtigen Handlungen», om vilken åtskilligt vore att säga som faller utom ramen för denna anmälan.

K. S.