Comité maritime international — avdelning Finland sammanträdde d. 15 febr. 1955, varvid højesteretssagfører Kjeld Rørdam från Köpenhamn höll ett föredrag om isklausulen. V. häradshövdingen Fredrik Norrmén redogjorde för den permanenta byråns av Comité maritime international möte i Brighton d. 20—25 sept. 1954. Föreningens årsmöte hölls d. 5 april i Helsingfors. Föreningens styrelse har följande sammansättning: förvaltningsrådet dr Rudolf Beckman, ordf., prof. Erik Castrén, v. ordf, samt sjöfartsrådet, v. häradshövdingen Herb. Andersson, v. häradshövdingen Tönne Antell, assuransdir. Sten Krause, prof. Arvo Sipilä och adv., v. häradshövdingen Christian Zitting med v. häradshövdingen Jarl Hirn och diplomsjökaptenen K. T. Päiviö som suppleanter. Föreningens medlemsantal utgör 55, därav 33 enskilda och 22 bolag eller andra sammanslutningar.
    Vid årsmötet behandlades det internationella konventionsförslaget ang. ändringar av bestämmelserna om redareansvaret. Till föreningens representant vid den internationella sjörättskonferensen i Madrid i september d. å. utsågs sjöfartsrådet Herb. Andersson.

R. B-n

 

    Den Norske Kriminalistforening har under 1954 förutom årsmöte hållit 3 sammanträden. D. 9 mars höll docent Wilhelm Aubert föredrag om »White Collar Crimes», d. 5 maj talade fengselsdirektör Knut Löken om »Anvendelse av subsidiær frihetsstraff og av skjerpet fengsel» och d. 17 sept. behandlades »Promillebestemmelsene i motorvognloven» med föredrag av prof. Jacob Molland och byrettsdommer Einar Bakke.
    Årsmöte hölls d. 25 okt. 1954, varvid riksadvokat Andreas Aulie och prof. Ørnulv Ødegård inledde diskussion över ämnet »Personundersøkelser och rettssikkerhedsgarantiene». Dansk kriminalistforening representerades av överläkaren Georg K. Stürup och Svenska kriminalistföreningen av överdirektören Hardy Göransson.
    Föreningens styrelse består av prof. Johs. Andenæs, ordf., riksadvokat Aulie, v. ordf., prof. Gabriel Langfeldt, høyesterettsadvokat Leif S. Rode, ekspedisjonssjef Johs. Halvorsen, høyesterettsdommer O. C. Gundersen och prof. Ødegård. Sekr. är riksadvokatfullmæktig Thor Oug och suppl. overlege O. Linggjærde, førstelagmann Reidar Aasgaard och generalsekretær Johan Greve.

 

    Norsk Forening For Internasjonal Rett (Norsk Avdeling av International Law Association) holdt generalforsamling 21. mai 1954 og gjenvalgte som formann höyesterettsdommer Sverre Dæhli. Som sekretær fortsatte overrettssakförer Evald Rygh, Oslo. Ifölge »Årsberetning for 1954/55» av 28. febr. 1955 har det i 1954 foruten generalforsamling vært holdt to foreningsmöter med foredrag av höyesterettsadvokat Jens Evensen om »Bevisföring for internasjonale domstoler» og av höyesterettsadvokat C. A. Torstensen om »Jonessaken». Ifölge den nevnte årsberetning har foreningen 70 personlige medlemmer og 23 selskapsmedlemmer.

J. T. B.