Nytt formulär till förenklad dom i brottmål.
    Genom ändringar i rättegångsbalken och protokollskungörelsen (SFS nr 56 och 57/1955) föreligger från d. 1 april 1955 vidgade möjligheter att utfärda domar i brottmål i förenklad form. Den tidigare förutsättningen för förenklad dom, att målet rör allenast ansvar för brott varå icke kan följa svårare straff än böter, har utbytts mot förutsättningen att i målet, som rör allenast ansvar för brott, svårare straff än böter i det särskilda fallet ej ådömes. Förutsättningen att den tilltalade erkänt gärningen gäller oförändrad.
    Vid den praktiska tillämpningen av de nya bestämmelserna har uppstått vissa olägenheter, vilka närmast äger samband med det för de förenklade domarna rekommenderade formuläret (formulär A i 5 § protokollskungörelsen). Enligt detta formulär sammanföres ett stort antal domar i en tabell. Akterna i de särskilda målen innehåller icke några uppgifter om domen. Något särskilt formulär för expediering av en enstaka dom finnes icke fastställt. Nu antydda system lämpade sig väl för den typ av mål, som före d. 1 april 1955 kunde avgöras genom förenklad dom. Det rörde sig då vanligen om stora antal, ofta likartade mål, i vilken domen sällan behövde expedieras. Att akten sedermera begärdes som lån från annan myndighet hörde till undantagen. Helt annorlunda förhåller det sig i nu angivna hänseenden med den nya grupp av mål, som efter d. 1 april 1955 kan avgöras genom förenklad dom. Under en rättegångsdag rör det sig vanligen blott om något eller

 

588 FÖRENKLAD DOM I BROTTMÅLnågra enstaka mål. Att härför upprätta en tabelldom enligt formulär A blir ofta opraktiskt. Vinsten härav i arbetshänseende går ofta förlorad genom det merarbete, som kräves för de i dessa mål nästan alltid förekommande domsexpeditionerna. När akten sedan utlånas till någon myndighet, måste den kompletteras med uppgifter om domen.
    För att undvika nu antydda olägenheter användes vid rådhusrätten i Jönköping sedan någon tid en blankett av ny typ.1 Blanketten, som är tryckt i format A 4,upptager endast en dom. På framsidan finnes erforderliga uppgifter om domstolen och parterna. Här finnes även plats för någon protokollsanteckning, såsom att åklagaren avstått från hörandet av vittne eller dylikt. Baksidan har formen av en tabell med plats för samma uppgifter angående domens innehåll som enligt det tidigare använda formuläret. Här finnes även fullföljdshänvisningen ävensom plats för underskrifter. Domen utskrives omedelbart i det antal exemplar, som behövs för domboken, akten i målet och domsexpeditioner. Det bör kanske tilläggas att det äldre formuläret alltjämt användes när på en gång förekommer till avgörande ett större antal mål av den typ, för vilken den förenklade domen tidigare uteslutande var avsedd.

Nils Rappe